767. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2014.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


JÁ JSEM DVEŘE A JEN SKRZE MNE MŮŽETE VEJÍT DO SPÁSY


Moje drahé děti,

buďte připravené, neboť pravím vám, proroctví se vyplní náhle. Bude to tak, jak je uvedeno v Písmu svatém: Dva leží v jedné posteli, jeden bude vzat a druhý ponechán. Dvě budou mlít na mlýnu, jedna bude vzata a druhá ponechána. To znamená, že ti, kdo jsou připraveni, aby byli spaseni, ty odnesou svatí andělé na svatbu. Avšak ti, kdo připravení nejsou, uváznou venku, ve vnější temnotě.

Mé děti, viděli už jste mrtvého? Když duše opustí tělo, zůstane nehybné. Není už schopné udělat nic, neboť v něm není život. Každý má na zemi od Boha určený čas. Bůh dává každému čas a příležitost k obrácení a ke konání dobrých skutků. Ale vy, s vaší svobodnou vůlí, můžete zmařit věčný Boží svatý plán vztahující se na vás a proměnit jej na své zatracení. Bůh totiž ví mnohokrát lépe, co se má stát k věčnému užitku vaší duše, a to vám i dá. Ale když se k Němu obrátíte zády, nedivte se, jste-li nešťastné a že náhle se najdete ve věčném zatracení.

Stokrát už jsem řekl: Beze Mne nemůžete nic učinit. Já jsem dveře a jen skrze Mne můžete vejít do spásy. Já jsem Vykupitel, který jsem dal život za vás, aby ten, kdo věří ve Mne, měl věčný život. V nejsvětější eucharistii vám dávám své drahé svaté Tělo a Krev, které jsou samy o sobě věčným životem. Dal jsem vám vysvěcené kněze, abyste se vyzpovídaly ze svých hříchů a tím získaly rozhřešení. Když Mě přijmete do svého čistého srdce, dostanete mimořádné milosti v takové míře, jako byste otevřely svou duši přede Mnou.

Když Mě přijmete, vyprázdněte svou mysl, nemyslete na nic, jen soustřeďte svou pozornost na Mne. Tehdy okusíte mé milosti. Každý člověk bude cítit to, co Já cítím v jeho duši. Když jsem šťastný, tak i on bude šťastný, protože Mě přijal s láskou. Jsem smutný, když Mě přijal v hříchu, pak i on pocítí žal nebo lhostejnost. Bude to záviset na tom, jak se ponořil do hříchu (když velmi hluboko, tak je lhostejný).

Jsou tací, kteří Mě pokládají jen za nástroj. Když Mě přijmou, ani nesoustředí svou pozornost na Mne, ale neustále vyjmenovávají své nářky a prosí, abych je vyřešil. Nejsem šťastný ani v takové duši. Bohu je milá duše dítěte, která se na Něho spoléhá. V Otčenáši jsem učil toto: Buď vůle tvá. Samozřejmě to neznamená, že někdo nemůže mít osobní prosbu, ale vždy ať k ní dodá: Můj Pane, ne jak já chci, ale jak Ty chceš.

I Já jsem se tak modlil v Getsemanské zahradě, když jsem se potil krví a byl plný strachu, protože jsem věděl předem, co Mě čeká. Svůj úkol jsem přijal pro vás, neboť jen tak můžete vejít do spásy. I vy vezměte každý den své kříže, zapřete sami sebe a následujte Mě, neboť jen tak bude váš život získávat zásluhy.

Čas vyprší a utrpení pomine. Ale když vytrváte až do konce, čeká na vás věčné štěstí. Dokonce zachraňujete velký počet duší pro věčný život, které by bez vašich utrpení a obětí sjednocených s mými, padly do zatracení. Tak se dívejte na utrpení. Na onom světě se tak budete nejvíc radovat, když jste s láskou přijímaly za duše.

Moje děti, svaté přijímání pokládejte za velkou milost a vzdávejte za ni díky! Neumíte pochopit, jak trpím kvůli tolika svatokrádežně přijímajícím, v jejichž duši je pánem Satan, a znovu Mě přibíjejí na kříž. Kdo Mě takto přijme do svého srdce, bude navěky trpět totéž, co v jeho duši Já.

Varuji vás! Ve svatém přijímání Mě přijímejte do svého srdce jen s čistou duší! Kdo si Mě takto vezme k sobě, ten obdrží věčný život. Ale kdo v hříchu a nevěřícně, ten na sebe bere věčné zatracení. To by měli kněží hlásat před každým přijímáním. To oni budou za to bráni k zodpovědnosti.

Žehnám vás vroucnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Váš Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět