768. Poselství Boha Otce ze dne 5. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NOČNÍ OBLOHA


Mé děti, toto je klid před tím, než bouřkové mraky uvolní svou zuřivost na zem. Je to čas, kdy mé děti se musí přitáhnout blíž ke Mně a modlit se za ty, které milují, abych je mohl zachránit.

Až začnou boje, bude jen chaos a změna. Změny začnou přicházet téměř každý den, jako tomu bylo, když moji apoštolové se přemisťovali od města k městu. V té době nenajdete žádné pohodlí, všechno bude přežívání (vše se bude vztahovat k přežití).

Buďte silné, buďte velmi statečné, neboť bouře přijde náhle a nikdo ji nebude očekávat. Všechno se bude zdát v pořádku, a pak zkáza naplní noční oblohu.

Buďte připravené.

Bůh Otec


2Petr 3, 5-12
5: Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny.
6: Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.
7: Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.
8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11: Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
zpět