769. Poselství Boha Otce ze dne 8. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SMRT BUDE VŠUDE KOLEM


Mé děti, musíte připravit své srdce na to, co přichází. Až začne tato poslední bitva, mnoho nepřátel se objeví ve vašem okolí, ve vašich národech. Mnozí, o nichž jste si myslely, že jsou přátelé, se stanou vašimi nepřáteli, jak se každý den bude stávat bojem o přežití.

Nic nebude stejné a ničeho nedosáhnete snadno. Smrt bude všude kolem vás. Smrt způsobená nemocí, epidemií, válkou, bojem a neschopností se ukrýt.

Jděte těsně u Mne a nechoďte za jinými bohy. Volal jsem vás, ale musíte Mě poslechnout a jít v požehnání, které pro vás mám.

Bůh Otec


Zj 11, 7-9
7: Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8: Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.
9: Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.

Zj 15, 1-3
1: A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.
2: Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny
3: a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů."

zpět