770. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 29. března 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

archanděl

ČLOVĚK – DÍTĚ BOŽÍ, ŽIJE BEZ BOHA


Boží děti:

Vzhledem k stálému přání Nejsvětější Trojice, aby žádná duše nebyla ztracena, přicházím jako kapitán nebeské armády, abych vás vyzval k radikální změně.

Lidstvo visí už jen na kapce na Otcově poháru kvůli neustávající vlně zločinů, jimž vnitřně podléhá vzhledem k svým již znečištěným a nemocným smyslům, stejně jako kvůli své mysli a myšlenkám. Bez strachu z urážek Boha, velká většina lidstva se vrhla do propasti vášní a nemorálnosti, odmítající svou vlastní přirozenost. Ach, jaká troufalost lidí, jdoucí proti Boží vůli! Jak jen budete naříkat následkem takového jednání!

Lstivost Zlého a jeho zasahování mezi lidmi je intenzivní, stejně jako zlo, které zavedl do všech oblastí společnosti a velkých organizací, jež měly přinášet lidstvu dobro, byly součástí scénáře, který byl připravován pomalu a v tichosti.

Člověk – dítě Boží, žije bez Boha. Odvrhl Ho ze svého života a přijal nabídky Satana: pohodlí, sociální pozice, status, materialismus, vychytralost pro život v klamu, pohodlný nedostatek vnímavosti, velká nezodpovědnost, nemorálnost, perverze, necitlivost, egománie, neúcta k Božím Zákonům, zhýralost, falešné bohy a jiné hanobitele ducha a lidského svědomí.

Boží děti, vy víte, že zlo vstoupilo do církve našeho Krále, a proto Boží lid musí zůstat pozorný k dodržování Božího Zákona a k zachovávání Božího Slova, obsaženého v Písmu svatém. Boží lid je zmaten a rozdělen, výklady Písma budou stále víc lehkovážné, aby lidé byli přitahováni tolerantností, která v nebi není akceptována.

Vaše slabost vůči zlu by vás měla zastavit, abyste se zeptali sebe samých:

Co se stane s mou osobou?
V co věřím?
Chci zachránit svou duši?
Uvědomuji si, že tento kritický okamžik historie mě činí zodpovědným za odpověď Kristu Krále vesmíru a mým bratrům?…

Jako princ nebeského vojska, odpovím sám:

Člověk si nepřeje zpochybňovat sám sebe, aby se nezměnil kvůli pohodlí, které mu přináší hřích.

Znáte strukturu duchovního organismu, víte, co je to duše? Nejste si vědomi, že vaše činy a individuální práce spolupracují s celkem jako rasa a jako děti Boží.

Kolik lidských bytostí by zachránilo své duše přímluvou vašich modliteb za vaše bratry! Právě tak, jako vesmír udržuje svůj řád, tak vy spolupracujete v řádu lidstva.

Člověk, se svými nenormálními činy, nedosáhne vnitřního pokoje, protože se účastní na nesprávném chování. Nevhodné myšlenky jsou trvalé a špatné zvyky a sklony rostou, zatemňují mysl a myšlenky se stávají nekontrolovatelné, dokud nejsou přivedeny do reality.

Toto je způsob ďáblova jednání u lidí, je to síla, která činí slabé ve víře poslušnými, která je přiměje páchat nelidské činy, ponižuje lidský stav, z něhož má Satan požitek a v němž hoduje. Stali se stvořeními, které uspokojují a živí ďábla.

Boží děti, čas zkoušek a velkých bolestí pro lidstvo se vyhrocuje. Dým Satana pronikl hluboko do církve, svobodné zednářství převzalo Boží dům a předalo jej ďáblu a křižuje našeho milovaného Krále Ježíše Krista znovu a znovu. Vody moří se neuklidní, tsunami budou častější. Z výšky padají silné paprsky, které způsobují smrt, události v nebeských výšinách vyvolají nejsilnější otřesy a člověk, čelící neočekávanému, je zachvácen strachem, který je produktem nedostatku víry.

Musíte se stále sami očisťovat, jít kupředu, milovaní Boha – nezastavujte se, neboť zápas mezi dobrem a zlem se nezastavuje a Boží milosrdenství se otevírá pro jeho lid.

Buďte duchovní, buďte si vědomi Boží moci a božského otisku v tom, co je stvořeno, uctívejte Boha a čiňte nápravu za ty, kdo Ho urážejí a nemilují.

Lidé:

Jednáte ve velké nedůslednosti, nabízíte uctívání Satana, účastníte se bludařství a temných rituálů, abyste šířili zlo. Lidská tvrdohlavost vám nechává zapomenout, že uctívači Satana jsou předchůdci antikrista a budou zabiti.

Neštěstí těch, kdo zapomněli na Boží lásku a poranili ji pliváním neposlušnosti, vzpoury, smrti, zhýralosti, nemorálnosti a utrpením nevinných, je tak vážná, že kajícnost musí být na úrovni spáchaných urážek.

Zákon byl dán člověku, aby jej dodržoval, poslouchal a miloval, a vyhnul se tak trestům, které sám vytváří. Zvrácená generace nečiní nápravu a intrikuje s Ďáblem, aby drásal našeho Krále a naši Královnu a Matku, vaši Blahoslavenou Pannu Marii. Masakry bez příčiny se budou šířit, násilí v ulicích bude růst, uctívači ďábla vstoupí do Božích kostelů a budou se dopouštět těžkých svatokrádeží.

Člověk čte a nevěří, doufá a zoufá si. Jen Bůh ví, co zakusíte uprostřed Velké očisty. "Bůh je milosrdenství" řvou ti, kdo nechtějí, aby člověk dosáhl obrácení – hřešte a bude vám odpuštěno. Lži! Odpuštěno je těm, kdo se rozhodnou činit nápravu a už nehřešit.

Vyhlašuji vám rozkazem Nejsvětější Trojice: Jděte k Božímu milosrdenství a kajte se z toho, z čeho byste se měli kát, dívejte se, co se děje na zemi, kolik je signálů a znamení, kolik vyplnění toho, co bylo oznámeno…

Nepopírejte, co nemůžete popřít, Země se změnila, člověk ji zneužil, póly pokračují ve svém procesu obracení a temnota a zkáza přichází, Slunce potemní.

Veřejné objevení antikrista vás povede k dvěma extrémům: dovolit mu, aby vás ocejchoval, abyste mu patřili, nebo zemřeli. Takto to budou presentovat jeho spojenci. Vy víte, že Bůh střeží ty, kdo jsou věrní, ale co by se stalo, kdyby se antikrist právě v tomto okamžiku objevil a povolal vás k přijetí pečetě? Kolik věrných zůstane Bohu?

Milovaní Boha, velká pohroma směřuje k Francii, rovněž terorismus bude i nadále přítomen. Terorismus je přesně jednou ze zbraní Satana, aby vlády zanedbaly, co je pro lidi opravdu důležité a odvedly jejich pozornost k boji s terorismem. Satan vstoupí do globálního působení a implantuje mikročip. Jste si vědomi, že vaše osobní komunikační přístroje nejsou osobní, že vaše data zůstávají v držení jiných, kteří je v případě potřeby budou používat?

Lidská mysl zkornatěla, urážky proti našemu Králi se množí a překračují přirozený řád. Znečišťují lidskou bytost v její fyzické a spirituální podstatě a činí ji více prostupnou zlem.

Připravte se, válka pokračuje – nezastavila se, naopak, národ se postaví proti národu, a tak poběží s větrem, dokud muži budou mít vůbec nějakou sílu.

Španělsko bude šokováno, kvůli tomu muži povstanou a Španělsko prožije velkou bolest.

Ohňový pás varuje celý svět, velká zlomová linie je aktivována, a to povede člověka k velkému utrpení.

Ach, Itálie, navštěvovaná lidmi, budeš podmaněna a staneš se vazalem, půjdeš od obdivu k poznání utrpení a bolesti!

Nakonec věrný bude korunován slávou. Kdokoli odmítne vzdát se Zlému, bude velký mezi lidmi a pak sláva našeho Krále bude velebena na zemi.

"Jistě nikdo z těch, kdo čekají v Tobě, nebude zahanben; ať jsou zahanbeni ti, kdo se bouří bez příčiny" [Ž 25, 6].

Děti Boží, neztrácejte naději, nechť vaše duchovní síla vzroste a pohlížejte na sebe jako na to, čím jste: Božím stvořením.

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael
zpět