771. Poselství Boha Otce ze dne 10. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POZVEDNU MLADÉ LIDI


Toto je čas synů a dcer. Vylévám na ně mého Ducha a zesiluji intenzitu. Nyní budete svědky změny mezi vaší mládeží jako nikdy dříve. Přivedu duše do mého království. Probudím evangelisty, proroky a učitele pro tyto časy konce. Naučím novou generaci jak Mě uctívat v Duchu a Pravdě.

Nahradím mé stárnoucí, kteří Mi dobře sloužili s mladými lidmi plných síly, horlivosti a mého Ducha Svatého.

Dívejte se, jak konám zázračnou práci mezi mladými na Zemi.

Bůh Otec


Joel 2, 25-32 (*)
25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal.
26: Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi tak podivuhodně jednal. A můj lid nebude navěky zahanben.
27: Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben.
28: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
29:Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
30: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
31: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
32: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

Sk 2, 16-18
16: Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
17: A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
18: I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.(*) Poznámka překladatele: V originálu: Joel 2, 25-27; Joel 3, 1-5
zpět