773. Poselství Ježíše ze dne 5. března 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NA TÉTO ZEMI JSTE JEN POUTNÍCI


Moji milovaní:

Všimli jste si, že k vám nemluvím tak často jako dřív? Vězte, že nadešel čas, kdy se vyplní všechno, na co jsem vás připravil. Položte sami sobě otázku: Nakolik jsem se změnil v souvislosti s varováním poselství? Proměnil jsem v činy to, co nám řekl Ježíš? Jsem připraven a čekám na události, které nám oznámil už předem? Vztahují se jeho slova i na mne?

"Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny. A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velkou mocí a slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení [Lk 21, 25-28].

Když ano, tak můžete v klidu čekat na všechno, co se naplní ve vašich dnech. Pokud ještě ne, tak bezodkladně změňte svůj život. Odevzdejte mi jej, abych vás zformoval svatými, a pak se může stát cokoli a vy budete v bezpečí.

Moje děti, dobře si uchovejte ve své paměti: Na této Zemi jste jen poutníci. Ode Mne jste vyšly a ke Mně musíte přijít. Já mám s každým z vás věčný plán, který jsem zapsal do vašeho srdce. Dám vám silný popud, abyste uskutečnily mé úmysly. Učiníte-li to, dám vám radost a naplním vás pokojem. Podle toho poznáte, že jdete po cestě spásy. A když ne, dolehne na vás sklíčenost, neklid, nejistota a slabost. Tomu se však již umíte vyhnout, když budete litovat svých hříchů a vyzpovídáte se z nich. Přijměte Mě s čistou duší do vašeho srdce, Toho, který zůstal mezi vámi v nejsvětější oltářní svátosti, aby vás živil sebou samým.

Když Mě takto přijmete k sobě, tak okusíte mé dary – pokoj, veselí, bezpečí a už tady na zemi budete v sobě nosit věčný život. Řekl jsem: "Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále" [Mt 7, 25]. Já jsem skála, úhelný kámen. Kdo ve Mne důvěřuje, dostane jistou oporu, nebude zahanben.

Moje děti, čas nadešel. Budete svědky nevídaných událostí. Naplní se moje slova:

"Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude. A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Řekne-li vám tehdy někdo: Tady je Mesiáš, nebo: Tam je, nevěřte tomu. Vystoupí totiž lžimesiášové a lžiproroci, budou konat velké zázraky a divy, aby svedli, možno-li, i vyvolené. To jsem vám teď pověděl už napřed. Řeknou-li vám tedy: "Je na poušti", nechoďte ven! "Je uvnitř v domě", nevěřte tomu! Neboť jako blesk vyšlehne od východu a zazáří až na západ, tak to bude i s příchodem Syna člověka" [Mt 24, 21-27].

Všechno má tady svůj čas. Dávejte si pozor, varoval jsem vás hodně dopředu! Čas nadešel. Přichystejte se, stáhněte se do útočiště. Moje milosrdné srdce je před vámi otevřené. Ale jen ti dokážou vejít, kdo žijí ve stavu milosti. Moje drahé děti, žijte v ustavičné připravenosti! Neznáte dne ani hodiny. Žijte tak, jako moudré panny, které mohly vejít se Mnou na svatbu.

K tomu vám žehnám vším lidským chápáním přesahující nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 22, 31-32
31: A co se týká vzkříšení mrtvých – což jste nečetli, co vám Bůh chtěl říci těmito slovy:
32: Já jsem Bůh Abrahámův. Bůh Izákův, a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět