775. Poselství Boha Otce ze dne 15. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VAŠE DŮVĚRYHODNOST


Dnešní poselství je psanou verzí slov varování, která jsem náhodou našla minulý týden a která, pokud vím, nebyla ještě zveřejněna, a o nichž jsem mluvila minulý týden v podcastu. Níže najdete, co mi Pán tehdy řekl.

Řekni mým lidem a připrav je, že budou čelit pomlouvačným útokům na svůj charakter a svou víru.

Pověz jim, že budu spolu s nimi bojovat v těchto bitvách a pomohu jim žít jejich životy tak, že jim nikdo nebude moci nic vytknout. Žijte své životy mimo jakoukoli výtku, zejména proto, že duše na tom závisí.

Duše závisí na své důvěryhodnosti jako moji svědci – svědci mého evangelia na zemi.

Bůh Otec

Rozebrala jsem toto poselství víc do hloubky v podcastu v minulém týdnu na adrese: https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/prepare-for-slander-and-betrayal-a-word-for-you/


Zj 11, 3-10
3: A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.
4: To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5: A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6: Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
7: Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8: Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.
9: Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.
10: Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.

Lk 6, 46: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?

Mk 7, 6: Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

Tit 1, 16: Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku.

zpět