776. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. dubna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

archanděl

BUĎTE SI NAVZÁJEM OPOROU, MODLETE SE JEDEN ZA DRUHÉHO


Milované Boží děti,

člověk, který si je vědom vážnosti tohoto okamžiku, měl by znovu najít cestu k Bohu.

Ti, kdo vědí, že tento čas je časem očekávání Božího milosrdenství, by měli upozornit předem Boží lid ve vhodnou i v nevhodnou dobu, aby se ztratilo co nejméně dětí.

Trojičné milosrdenství je vyléváno ze svého zdroje odpuštění na ty, kteří se chtějí obrátit, připravit se a přijmout toto Boží milosrdenství s pevným úmyslem nápravy. Proto lidské bytosti musí meditovat o tom, co je světské a pomíjivé, nebo o věčné velikosti spásy duše.

Lidé velmi rychle přijímají modernismy v okamžiku, kdy se pro tento účel proměňují v dav, v očekávání velkých nepokojů, které budou prožívat a které se budou šířit po celé zemi. Ozbrojené konflikty v různých zemích, nedostatek potravy a hladomory, vyvolané pohromami v různých zemích, nedostatkem všímavosti, pokud jde o chudé a opuštěné země a uchvácení zemí lidmi, kteří jsou v nich cizinci, přinesou nepřetržité hrozby války.

Nezapomínejte, milovaní Bohem, válka se nezastaví, věřte tomu ještě méně, až budou sjednány mírové dohody, protože nebudou opravdové.

Modlete se bez váhání, nerecitujte, ale modlete se srdcem, silou a smysly, dokud se modlitba s vámi nesjednotí. Modlitby se neztrácejí, ani se nezastavují po cestě, naopak, modlitby nejsou ignorovány a vzhledem k nekonečné lásce našeho Krále, modlitby mohou zmírnit ne všechno, ale do jisté míry, ano, i útoky, které budou údělem lidstva po celé planetě.

Děti, vy máte znalosti o neúnavné práci Satana, a přesto zůstáváte se svými lampami téměř prázdnými, bez víry, a spíte s velkou lehkostí, zatímco nepřítel duše působí zkázu mezi Božím lidem.

Má volání u vás vyvolávají strach, a přesto se hříchu nebojíte, i když víte, že nekající hříšníky čeká věčná smrt. To není bajka, je to jezero ohně, kde nepřítomnost Boha je nejhroznějším utrpením.

Zemi čeká velká očista, velké trápení pro lidi: voda, oheň, země praská a otřásá se následkem zemětřesení.

Japonsko bude trpět až na dřeň: modlete se za Japonsko.

Modlete se za Portoriko, bude třást ve svém srdci.

Modlete se za Kostariku, její půda se třese.

Jak si křesťanstvo bude připomínat každou událost ze života, smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, Krále církve? S výrazným liberalismem, bez slušnosti nebo úcty, neboť už nikde neslyšíte, jak se modlí lidské bytosti. Modlitby byly vyměněny za pronikavou, nesmyslnou muziku, urážející Boha i samotného člověka, jenž nepomyslí na to, že lidské tělo vyjadřuje charakter, emoce a pocity v závislosti na tom, co nese uvnitř.

Člověk, v tomto čase, který předchází událostem, s nimiž se setká, musí růst v duchu, musí se v duchu uspořádat, aby překonal rozhodné okamžiky, kterým bude čelit. Některé děti Nejvyššího připravují velká útočiště, ve kterých mají přežít krvavé okamžiky pro lidstvo, a to není špatné. Avšak před záchranou těla musíte zachránit duši a být sjednocení jako bratři, udržovat se náležitě připravení, a pak cokoli podniknete, bude dobré.

Vyzývám vás, abyste se modlili za Francii, bude trpět invazí.

Vyzývám vás, abyste se modlili za Mexiko a za Spojené státy, jejich půda se bude třást.

Podivná nemoc přijde na lidstvo, vysoké horečky a poraněná kůže bude pohromou, která může přijít každým okamžikem, na niž byste měli použít rostlinu zvanou měsíček [Calendula]. (*)

Jděte pod ochranou Božího Zákona, nezahrávejte si s ničím nepřirozeným, hříšným a způsobujícím duchovní malomocenství, které se bude hojně šířit u těch, kdo urážejí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a umožní zlým duchům, kteří se potulují ve vzduchu v hledání duší, k nim přilnout.

Velké ďábelské zamoření v lidských bytostech roste, nachází živnou půdu v těch, kdo žijí bez Božího Zákona.

Milovaní Boha, Zlý dává zhoubný smysl tomu, co člověk používá. Zlý jedná okamžitě a Boží lid vítá všechno velmi pošetile, a to svědčí o duchovní nevědomosti u těch, kdo říkají, že následují Krista.

Buďte pozorní v dodržování Božího Zákona a naplňování Pravdy Písma svatého.

Sjednoťte se jako Boží lid – buďte si vzájemně oporou, modlete se jeden za druhého, obětujte eucharistii pro své bratry a pro sebe, aby vaše víra neslábla, ale byla posílena ochranou naší Královny a Matky.

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil do vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody… [Jer 17, 7-8].

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael(*) Calendula officinalis – měsíček lékařský.
zpět