779. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. dubna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


kriz

KŘÍŽ NEMÁ BÝT POCHOPEN, MÁ BÝT MILOVÁN


Milované děti Nejsvětější Trojice:

Z příkazu Trojice vám nabízím Boží Slovo jako čerstvou vodu pro duši.

Blížíte se vzpomínkové oslavě Svatého týdne a je to právě na této cestě, kde náš Král a Pán Ježíš Kristus vám nabízí osvobození z okovů zla, ze zneužitého lidského ega, od vlastního já, které dovolilo depersonalizaci a smísilo se s novými definicemi proti přírodě, které ovládly vaši osobnost.

Umění zla vás přepadlo, aniž by si to lidské stvoření uvědomilo, s cílem postavit velkou většinu do jediného psychologického schématu, podle svých hanebných plánů: udržet člověka v nižších stavech, aby urážel našeho Krále a Pána.

Lidstvo obdrželo příkaz, bez toho, že by tento příkaz byl vnucen, ale byl maskován jako zdánlivé prosazení práva, na který lidstvo odpovědělo zvýšeným hlasem:

"Mám právo rozhodnout o svém životě a těhotenství… Mohu si vybrat své pohlaví…"

Milovaní lidé našeho Krále Ježíše Krista, člověk, depersonalizován a ovládnut zlem, přijal myšlení odmítnuté Stvořením a chování pro Stvoření cizí.

Člověk věří, že má právo jednat svobodně a ukazuje to vzpourou proti všem, kteří mu mohou stát v cestě – těm, kdo jednají zodpovědně a nebojí se zůstat samotní, protože nechápou podoby modernismu a nevázanosti.

Když se připravujete na Svatý týden, vezměte na sebe svůj osobní kříž a neoddělujte se od něj, neboť je to na kříži, kde najdete růst, je to na kříži, kde budete posíleni k větším zkouškám, je to na kříži, kde se sjednotíte s Kristem. Milující Bůh překračuje lidskou myšlenku, lidskou mysl, lidské představy. Musíte jít po Boží cestě a prožívat ctnosti víry, lásky, milosrdenství, dobročinnosti, trpělivosti, naděje…

Kříž nemá být pochopen, má být milován, v něm najdete celý život každého z vás, s vašimi nedostatky a ctnostmi, úspěchy a nezdary, takže si nikdy nemyslete, že jste osvobozeni od úspěchů, nebo od chyb. Cesta na Kalvárii je životem každého lidského stvoření, které miluje Boha, a proto přicházejí poklesky, plivance, bití, šťouchance, hrubá slova, křik, nedorozumění, pády a Šimon Kyrénský, protože každý potřebuje Šimona z Kyrény.

Kdokoli tvrdí, že rozumí kříži, zůstane pozadu, bude se cítit nepochopen Bohem a svými bratry při pohledu na svou lidskost a svou nemohoucnost, zapomínaje, že ti, kdo jsou Bohem milováni, jsou tvarováni různými způsoby a různými prostředky, jimiž je člověk udiven a které nechápe.

Nezapomeňte, že každý bude zkoušen v nejkritičtějším bodu své lidskosti: jeden po druhém, všichni budou zkoušeni, jeden za druhým pozná milosrdenství nebo projevy bezbožnosti, dobročinnost nebo odmítnutí, které se vyskytují na všech úrovních společnosti.

Tato doba milosrdenství je milostí a požehnáním, které vám nabízí Nejsvětější Trojice, je to okamžik před tím, než se uvidíte takoví, jací jste, proto milosrdenství nepřichází jen od Boha, ale z dobré vůle mezi lidmi, kde člověk musí uplatnit své ctnosti.

Na kříži se člověk stává malým, aby náš Král Ježíš Kristus mohl zářit jasněji a tímto způsobem, jenž je v lidstvu základní, už nebude více člověkem, ale zůstane předmětem Boží Lásky.

Naše a vaše Královna je plamen, který osvětluje lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vede vás po cestách nutných pro lidskou duši, aby ji udržela silnou, přesvědčenou a obrácenou před opravdovými zkouškami velkého rozdělení a velkého pronásledování, které vyvolají zmatek v Božím lidu.

Zástupy zlých putují v naprosté svobodě po světě, svobodě jim zaručené odpoutáním lidí od božského.

Duše, které i nadále zůstávají jako fíkovník, který nenese plody [Lk 13, 6-9] a nečiní pokání, jsou jako fíkovník, jenž nepřinese plody věčného života.

Zhýralost člověka ho přivedla k pádu do smrduté propasti, kde hřích je nekontrolovatelně rozmnožován, Zlý nemarní čas v naplňování svého záměru.

Boží lid musí využít každý okamžik k růstu, aniž by nechal prostor pro zlo, aby proniklo do jeho řad.

V minulosti, vůdcové lidstva sjednali smlouvy se Satanem a uvěznili národy, kterým vládli ve službě antikristu a jeho chapadlům, a toto následnictví smluv pokračovalo, udržováno ekonomicky mocnými rodinami.

Jste neustále zkoušeni, provokováni, přemlouváni, nestálí a uváděni v omyl, aby vás uchvátila pýcha a nemysleli jste na hvězdu Slunce, která ovlivňuje jednání a práci lidského stvoření a která je stále více intenzivní.

Boží lidé, svobodné zednářství se prosazuje v církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista a vytváří smlouvy a spojenectví, která podkopávají strukturu církve a vedou k rozdělení.

To bude chvíle, kdy víra Božího lidu vás udrží pevné a silné, neboť tento Boží lid bude pronásledován, nepochopen a vylučován. Pak bratrství nechá vyklíčit nutnou lásku, aby naše Královna a Matka, Matka lidstva a my, nebeský zástup, vás mohli střežit a podporovat, aby co nejmenší počet dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista vás opustil.

Boží lidé, víra je těžce zkoušena, ničivý dopad přírody se bude zvyšovat a přicházet neočekávaně. Slunce přivede Zemi do stavu pohotovosti.

Hrozba nebeského tělesa přicházejícího z vesmíru je alarmující a lidstvo bude trpět.

Připravujte se vytrvale a bez rozptylování, země se bude třást.

Voda moří se neuklidní, ale naopak, vystoupí na pevninu.

Člověk se musí řádně vzdělávat, nikoli nesprávně, neboť bez Boha není nic.

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael
zpět