790. Poselství Boha Otce ze dne 25. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČAS ZKOUŠEK


Čas velkého smutku se blíží ke všem lidem. Bude plný smrti. Musíte připravit své srdce, neboť mnozí zemřou a vy nebudete schopni ovlivnit výsledek u těch, které milujete. Mnozí budou ve světě ponecháni samotní po tomto čase.

Poznámka: On to neřekl, ale měla jsem pocit, že tato událost by mohl být mor, i když to neřekl.

Budete-li se modlit ke Mně, projevím vám milosrdenství. Prokážu milosrdenství těm, které milujete, ale ti, jejichž čas nadešel, i tak musí být povoláni domů.

Vstupujete do nejvýznamnějšího času zkoušek všech dob, moji lidé. V tomto času nebude nic snadné. Budete plní žalu. Rozšíří se mnoho nemocí. Nedostatek se bude vyskytovat ve velkém rozsahu.

Bůh Otec


Zj 6
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!"A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"
11: Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni.
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

zpět