793. Poselství Boha Otce ze dne 1. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZMAŘENÁ


Z mého národa Ameriky učiním příklad pro ostatní národy… všechny národy budou truchlit, až její krása pomine jako oblak dýmu, a nikdo ji už neuvidí. Lidé budou vzpomínat a oplakávat její krásu a bohatství, a ti, kdo jsou moudří, se poučí z této obrovské zkázy a budou se bát mé nesmírné moci. Jiné národy povstanou a zaujmou její vedoucí postavení.

Ameriko, Já změním tvé přátele v nepřátele a nebude nikoho, kdo by ti pomohl. Ustoupí a s hrůzou budou zírat, jak jsi napadána znovu a znovu, dokud z tvé krásy, tvé svobody a bohatství nezbude nic.

Prohlásila jsi, že neexistuji a že Mě nepotřebuješ a Já ti ukážu, že tomu tak není, ale Já tě nezachráním, protože ses ode Mne odvrátila a vysmívala se do mé tváře.

Bůh Otec


Př 1, 22-28
22: Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou.

Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste, ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle.

Ez 38, 21-23
21: Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.

Ez 39, 23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.

Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

zpět