797.

MODLITBA INSPIROVANÁ DUCHEM SVATÝM


kriz

Slovo úvodem:

Už dlouhé roky toužím proniknout do tajemství Písma a Božích Pravd. Po letech usilovných modliteb o tyto dary jsem při modlitbě začal vnímat občasné niterné výzvy, abych do své modlitby vložil určitou prosbu, kterou jsem dosud v modlitbě běžně, či spíš vůbec, neužíval. Udělal jsem to a modlil se vytrvale dál.

Léta jsem četl, a stále čtu Boží poselství řady vizionářů konce časů. Asi před 3 lety jsem si u jedné vizionářky z USA všiml, že vždy, když jsem dostal niternou výzvu vložit určitý prvek-prosbu do modlitby a začal se ji modlit, následně i ona dostala od Boha Otce, pro jeho lid, úplně stejnou výzvu. Nejdřív jsem to měl za náhodu. Zarážela mě ale ta pravidelnost. Bylo to opravdu zvláštní.

Až jsem byl v lednu 2017 vyzván prosit o velmi neobvyklý dar, ochranu ohnivou stěnou, jakou Bůh v biblických časech chránil své vyvolené a proroky. Byla to prosba tak zvláštní, že jsem si myslel, že to byl zřejmě můj vlastní podivný nápad. Přesto jsem o to začal prosit a s určitým napětím i pochybnostmi jsem čekal, zda stejnou výzvu k neobvyklé prosbě uvidím také u oné vizionářky. A stalo se tak 26. února 2017. To mi bylo potvrzením, že nejen v této modlitbě, ale i v jiných, podobných věcech, mě vede Duch Svatý.

Jeden z mých přátel, je svědkem toho, co jsem napsal, protože jsem ho po celou dobu až do finále s ohnivou stěnou, bezděčně do věci zasvěcoval.

Na žádost dvou přátel jsem modlitbu, tak jak mne ji naučil Duch Svatý, sepsal a dále ji uvádím. Modlitba je individuální, invokativní i rozjímavá. Lze se ji modlit i svými slovy, což velmi doporučuji, neboť osobní modlitbu si Bůh přeje a žádá, protože si tak s Bohem utváříme silný osobní, důvěrný vztah.

K modlitbě lze v podstatě cokoliv přidat, ale nic ubrat. Nemodlete se ji ve spěchu, vyhraďte si na ni dostatek času, abyste nebyli vyrušováni a mohli se soustředit. Modlete se ji srdcem nejen ráno, ale s drobnou úpravou kdykoliv, a co nejčastěji, protože skutečně utváří onen důvěrný, osobní vztah, s naším Bohem.

M.V. V/2019Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen.


Pane můj a Bože, Hospodine Všemohoucí a Věčný, nejdražší Nebeský Otče,

shlédni, prosím, na svého ubohého služebníka a přijmi moji modlitbu (na počátku dne jako poděkování za milost odpočinku v uplynulé noci). Přijmi ji, prosím, i jako poděkování za všechny milosti a dary, kterými mě zahrnuješ od stvoření mé duše, a za nabídku k věčnému společenství s Tebou, v lásce, štěstí a radosti.

Přijmi, prosím, tuto modlitbu i jako poděkování za… (rodiče, sourozence, manžela, děti, vnuky, přátele, všechny potřeby, prostředky a dary k životu, dům, byt, ….)

Odpusť mi, prosím, nejmilostivější Tatínku, všechna moje pochybení a hříchy, kterých jsem se dopustil (uveď vědomé hříchy) a kterých upřímně lituji, protože jsou urážkou Tebe i mých bližních. Protože jsem člověk slabý a hříšný, dej mi, prosím, ze své milosti, dar poznat mocí Ducha Svatého všechny mé hříchy a pochybení, vyznat je, a účinně jich litovat, napravit je a přinést za ně náhradu v pokání.

Přijmi, prosím, zpět moji svobodnou vůli, Tvůj největší dar. Vzdávám se jí z lásky k Tobě, dobrovolně, aby pro mne vždy a za všech okolností platila jen Tvá vůle. Pomoz mi, prosím, Svými milostmi, v tomto rozhodnutí vytrvat a neselhat.

Z lásky k Tobě Ti poddávám také své smysly, schopnosti mysli, ducha a duše, svého těla, jakož i všechny tvé dary mému životu, pro tvé úmysly a vůli.

Otvírám ti, Otče, srdce v touze a naději, že je přijmeš a proměníš podle své vůle. Vyjmi z něj, prosím, všechnu nepravost, a naplň je svými milostmi a dary, aby se co nejvíce podobalo Nejsvětějšímu Srdci tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a Neposkvrněnému Srdci naší nebeské Matičky, Panny Marie.

Přijmi, prosím, Otče, mé zasvěcení těmto dvěma nejvzácnějším Srdcím a pomoz, prosím, aby mé srdce bylo spolu s těmito dvěma nejvzácnějšími Srdci v dokonalé jednotě tak, jako jsi Ty v dokonalé Jednotě v Otci, Synu a Duchu Svatém.

Prosím, učiň si v mém srdci místo odpočinku a buď, prosím, mým stálým Hostem.

Vezmi, prosím, mne a všechny mé drahé (vyjmenujte, nebo zahrňte do živého příbuzenstva) do své milující a laskavé náruče, a podle svého příslibu nás označ svou Pečetí Živého Boha. Slibuji Ti za tento vzácný dar věrnou službu ve svém Nebeském království.

Daruj, prosím, dar imunity a obrácení těm, v celém mém živém příbuzenstvu, kteří teď nejsou schopni nebo ochotni přijmout tvoji Pečeť Živého Boha, aby nebyli pro nebe ztraceni, zvláště ve Velkém soužení v konci časů.

Obmyj a pokryj nás všechny nejsvětější Krví svého milovaného Syna, Ježíše Krista, na ochranu před veškerým zlem. Obmyj a pokryj, za nás bolestně prolitou Krví našeho Pána, nás, naše srdce i naše domovy, a vše co máme od Tebe jako dar pro náš život.

Učiň, prosím, kolem nás všech, i každého zvlášť, ohnivou stěnu na ochranu před našimi nepřáteli a veškerým zlem, jako jsi v dávných dobách chránil své vyvolené. Kéž tato stěna, dosahující samotných nebes a základů Země, z tvé milosti neustále vždy a všude ochraňuje a provází nás všechny i vše, co máme k svému životu z tvé štědrosti. Sešli nám zástupy tvých andělů, aby nám pomáhali odolat veškerému zlu.

Obdaruj nás, prosím, nejdražší Tatínku, darem zdraví v čase Velkého soužení. Dej, abychom netrpěli hladem ani žízní, nedostatkem vody ve všech potřebách, ani přílišným horkem nebo zimou, a ať si máme vždy co obléct a obout, a máme pevnou a bezpečnou střechu nad hlavou. Chraň nás všechny, za které prosím, svou mocí a dej, aby nám v našich domovech pomáhali a chránili nás tví andělé jako v bezpečném útočišti v konci časů.

Je-li to tvá vůle, Tatínku, dej nám, za které prosím, být majákem tvého Světla a pochodní ohně tvého Svatého Ducha v těchto stále temnějších časech. Dej nám být solí a světlem země a dej nám kráčet v tvém Světle, v síle a moci Ducha Svatého. Je-li to tvá vůle, pomoz nám, prosím, abychom v síle a moci tvých darů vše, co budeme konat myšlením, slovy a skutky, konali pro tvou slávu a naši spásu a pro spásu našich bližních, abychom byli uznáni za hodné uniknout všemu, co po skončení času milosti má přijít na tento svět.

Pro naši lidskou slabost prosím, nejdražší Tatínku, abys nás obdaroval svými milostmi a dary, protože sami nemůžeme nic.

Prosím zvláště za dar Ducha Svatého a jeho sedmero darů. Dar moudrosti, rozumu a rady, síly a umění, zbožnosti a bázně Boží.

Prosím i za dar pevné a neochvějné víry, čisté a jasné mysli, a za dar rozlišování. Rozlišování duchů, pravdy a lži, dobra a zla.

Otevři nám, prosím, oči, uši a mysl, a dej nám vidět a chápat události a věci a jejich vzájemné souvislosti, minulé, současné i budoucí.

Otevři nám, prosím, také jvé Slovo, svaté Písmo, abychom mu rozuměli a plně chápali ve správných souvislostech.

Dej nám, prosím, Tatínku, dar z největších. Dej nám vidět tvýma očima, slyšet tvýma ušima a chápat tvým Srdcem v tvé moudrosti a Duchu Svatém.

Dej nám, v jednotě s Tebou, splynout s nekonečným oceánem Tvé Moudrosti a Dokonalosti, Vůle a Lásky, abychom obstáli, až budeme stát před Tebou, a uslyšeli Tvá slova: "Služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána".

Kéž nás naše nejdražší Maminka, Panna Maria, Královna Nebes a Vesmíru, ukryje všechny pod svůj ochranný plášť a chrání nás svými legiemi andělů, a spolu s Tebou, nejdražší Tatínku, nás bezpečně vede a dovede do lvého Království jedinou branou, kterou je náš Pán, Ježíš Kristus, tvůj milovaný Syn.  Následují prosby:

- za zastavení potratů a euthanazie na celém světě, co nejrychlejší zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a za co nejrychlejší vyhlášení pátého Mariánského dogmatu

- za obrácení hříšníků a nevěřících, zvláště Židů, aby nikdo nebyl ztracen

- za ochranu pravé, zbylé Kristovy církve – Nevěsty, a svatého Otce Benedikta

- za obrácení a spásu všech zbloudilých služebníků církve od kardinálů a biskupů na vrcholu církve, až po kněze ve farnostech. Také za kněze v naší farnosti

- za obrácení politiků všech zemí a pravou službu jejich lidu, zvláště v naší zemi

- za co nejkratší dobu panování antikrista po skončení doby milosti a počátku doby Boží spravedlnosti a co největší možné zmírnění přicházející války

- za vysvobození duší z očistce (zemřelé rodinné příslušníky, duše, za které nikdo neprosí a za ty v nejhlubším očistci)


- vlastní úmysly:


Zakončení:

Vyznání víry, Modlitba Páně, Pozdravení andělské, Zdrávas Královno, Pod ochranu tvou, Anděle Boží, o ochranu ke svatému archandělu Michaelovi

Přijď, Pane Ježíši (Zj 22; 20n)

Amen.


Důležitá poznámka:

Pokud se budete modlit tuto i jiné modlitby o samotě, bez přítomnosti dalších osob, modlete se alespoň polohlasem, nebo šeptem. To doporučuje a žádá nás o to, Matka Boží, naše Nebeská Maminka, skrze vizionáře (už si nepamatuji kterého).

Má to svůj dobrý důvod. Vzpomeňte text evangelií (Mk 10;46-52, Lk 18;35-42):

Když pak se svými učedníky a s velkým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, ať mlčí, ale on křičel tím víc: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá tě!" On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?"
"Pane, ať vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho.

Ježíš přece dobře věděl, co si slepý bude přát, ale kvůli nám chtěl, aby Ho výslovně požádal, pro příklad nám všem. Vždyť všechny naše modlitby k Pánu jsou prosby. Proto i my, pokud o něco Boha prosíme, musíme Ho patřičně požádat a být přitom ve stavu milosti, bez hříchu, protože hříšníkům Bůh dary nedává!! Neboť kdo tluče, tomu bude otevřeno. Kdo prosí nehodně, či vůbec, nic nedostane.Poznámka admina: Modlitba bude zařazena do nabídky "TEXTY K MEDITACI"

zpět