799. Poselství Matky Spásy ze dne 17. dubna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NABÍDNĚTE MÉMU SYNU LÁSKU, NECHTĚJTE NIC VÍC A ZBYTEK VÁM BUDE PŘIDÁN


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Mé požehnání je s vámi, takže každý dech, každý tlukot srdce, každý pohled, každý krok, který uděláte, je mnou ochraňován.

Mé děti, duchovní nebezpečí, v němž se lidstvo nachází, je takové, že i když se nevzdávám mých přímluv před Nejsvětější Trojicí za každé z vás, přišla jsem vás vyzvat, abyste byly pokorné, když porozumíte záležitostem mého Syna.

Žádala jsem vás, abyste mého Syna milovali, a abyste Ho milovali, musíte Ho poznat. Je to právě v poznání, kde vás obklopí nebezpečí, ztratíte-li jako lidská bytost pojem o duchovním ohrožení, které přichází s arogancí, když člověk věří, že má příliš mnoho znalostí o nebeských věcech.

Jako Boží stvoření jste dětmi Boží vůle, proto nepožadujte mít víc, než milost přání poznat, co Bůh žádá od každého z vás.

Zlý ve vás vidí touhu po poznání a lstivost pekelného hada zaútočí na člověka silněji, vycítí-li vytrvalost, s níž mé děti pokračují na své cestě, ve snaze udržet se v blízkosti mého Syna. Pak na ně útočí z mnoha stran, a jedna z nich, která je velmi choulostivá, je intelekt, kde začínají bitvy spekulacemi a pýchou, která je nafouklá démony, potulující se po zemi, aby si vybrali svou kořist.

Děti církve mého Syna, musíte zůstat pozorné, nepolevujte ve své ostražitosti, neboť se nacházíte na velké křižovatce, na cestě na Kalvárii, na cestě k očištění univerzální církve. V tuto chvíli člověk shromáždil dřívější zla se současnými a zvrácenost je nevysvětlitelná. S bolestí musíte poznat, že nejste hodny nebeských milostí, a ležíce tváří k zemi, měly byste uznat, že si nezasloužíte Boží milosrdenství [Žid 4, 16].

Milované děti, v mnoha lidech slábne víra s takovou rychlostí, že jen málo, které vytrvá, se bude moci vrátit do katakomb následkem pronásledování, kvůli velké duchovní tragedii, v níž žije velká část lidstva [Mk 6, 34].

Nezůstávejte bez hnutí před dovednostmi Satana. Čiňte nápravu v reakci na krizi víry lidstva, nabízejte svá utrpení srdcím nakaženým morem nemravnosti. Modlete se a držte půst kvůli nedostatku lásky k mému Synu.

Odpadlictví se šíří, pošetilost vás přivedla do tohoto stavu [1Tim 4, 1]. Můj Syn trpí kvůli svým dětem a vy Ho ignorujete.

Brzy se můj Syn se mnou rozloučí, aby šel do večeřadla, kde bude sdílet chléb a víno, své Tělo a Krev se svými učedníky, aby se připravil na bolest lásky pro ty, které miluje.

A… co jeho děti, jeho následovníci dělají?…
Jak se připravujete doprovázet mého Syna v jeho oběti Lásky za celé lidstvo?
Jste si vědomi toho, jak delikátní a rozhodující je tento okamžik pro víru?
Kolik musí lidstvo odčinit?
Kolik musí lidstvo vytrpět?
Nakolik se musí lid mého Syna sám posílit, aby vytrval ve víře?…

Nabídněte mému Synu lásku, nechtějte nic víc a zbytek vám bude přidán.

Buďte strážci svých bratrů, sjednoťte se tak, aby vás zlo nečekaně nepolapilo.

Modlete se jeden za druhého, modlete se za Argentinu, bude velmi trpět.

Modlete se za Spojené státy.

Modlete se za Venezuelu, ztmavne.

Modlete se za Itálii, utrpení přichází.

Sjednoťte se s mým Synem, jděte pro pomoc ke svým společníkům na cestě, nezapomínejte na své strážné anděly, utěší vás ve chvílích bolesti.

Připravujte se s mým Synem, žijte s mým Synem každý okamžik jeho bolestného utrpení a znovu se setkávejte s Láskou v Duchu a Pravdě.

Přijďte ke Mně a znovu řekněte to osobní "Ano" mého Syna, to "Ano" ve prospěch Lásky k bližnímu.

Přijměte mé mateřské požehnání a má mateřská ochrana nechť je s vámi.

Matka Maria

zpět