801. Poselství Boha Otce ze dne 7. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZASTRAŠOVÁNÍ


Mé děti, nepřítel vypustil do vašeho světa ducha zastrašování a ten brzy povstane mnohem silněji proti vám.

Tento plán slouží k tomu, aby vás učinil ustrašenými. Nezapomeňte, že jsem vám nedal ducha strachu a postavte se proti němu. Odmítněte se sklonit v poslušnosti před tímto poslem vašeho nepřítele. Dal jsem vám moc spoutat a uvolnit, vyhnat a svrhnout. Použijte ji.

Chci, abyste šly bez obav proti nástrojům nepřítele. Chci, abyste stály za mým Slovem, odrazily tyto útoky a naučily své děti nad nimi zvítězit.

Stůjte pevně v mé síle a mém Slovu.

Bůh Otec


2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

Ef 6, 12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Př 22, 10: Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.

Iz 41, 11-13
11: Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
12: Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.
zpět