803. Poselství Boha Otce ze dne 8. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁSILNÍCI VE VYSOKÝCH POZICÍCH


Mé děti, nepřítel uvedl do chodu plán dosadit ty, kdo zastrašují, do vysokých pozic ve vašem světě. To přinese mnoho strachu a konfliktů k vašim dveřím. Pokárejte je. Nedovolte, aby jeho duch ovládl vaši víru, neboť to je jeho cíl.

Řekl jsem vám, že kdekoli vládnou zkažení, lidé naříkají, a vy to nyní uvidíte.

Postavte se proti tomu zlému plánu v mé síle. Braňte se mým svatým Slovem.

Nebojte se, neboť Já jsem s vámi. Nebojte se toho, co vám člověk může udělat. Buďte silní a velmi odvážní.

Bůh Otec


Ef 6, 12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

2Tim 1, 17: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

Př 22,10: Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.

Iz 41, 11-13
11: Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
12: Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.

Př 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.

zpět