804. Poselství Boha Otce ze dne 9. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JDĚTE PODLE VÍRY


Útok na můj lid začal.

Vězte, moji lidé, že nepřítel se snaží vykořenit vaši víru každým možným způsobem. Je to jeho záměr vyvolat u vás strach z nedostatku a nechat vás uvěřit, že jsem vás opustil. Ale vy máte můj slib v mém svatém Slovu, že od vás nikdy neodejdu nebo neopustím. Máte můj slib, že uspokojím vaše potřeby. Držte se své důvěry ve Mne za každou cenu. Držte se své víry ve Mne bez ohledu na to, co vidí vaše oči, neboť příležitostně se bude zdát, že jsem vás opustil.

Přeji si, abyste šli podle víry a ne podle zraku, neboť taková je opravdová víra.

Bůh Otec


2Kor 5, 7: Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy
18: nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

Řím 10, 17: Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Žid 11,1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
zpět