806. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZLÝ VÁS OPAKOVANĚ KLAME, ABYSTE MĚ URÁŽELI

Můj lide, moji milovaní lidé, žehnám vám.

Kdokoli vstoupí do mé vůle, neustále napravuje a miluje, aniž by ode Mne odešel a přijme pevné rozhodnutí spojit se Mnou svůj život, takové mé dítě je znovu zrozeno…

K tomuto znovuzrození vás vyzývá náš Dům, prostřednictvím tohoto odhalení.

Moji lidé, chcete-li vstoupit do mé moudrosti, musíte otevřít oči ducha, udržet své myšlenky ve Mně, podřídit svého ducha Mně, aby každý čin a každé dílo mohlo být v mé vůli.

Má Matka vás miluje a přimlouvá se za vás před naší Nejsvětější Trojicí. Nechce, aby žádné její dítě bylo ztraceno, neboť pro mou Matku je každý s vás jejím vlastním srdcem.

Děti, chcete vyzařovat mou Lásku? Buďte užitečné, přitahujte duše ke Mně, vyzařujte Mne. Stvoření vyzařují, co mají. Každý se liší, jeden od druhého, ale mé děti mají něco společného, co je pro ně stále charakteristické: jsou jednota, bratrství a radují se ze společného dobra uprostřed lidstva, které hledá jen osobní dobro.

Ideologie přicházejí a odcházejí, uspokojují instinkty, které vedou lidstvo k získávání zla a odmítání dobra. Morálka byla dána stranou, společnost, osvobozená od právního řádu je to, co v tomto čase převládá, uspokojení, radost z příslušnosti k masám je cílem většiny, bez zásahu svědomí, které moji lidé ztrácejí stále víc.

Mé děti, nespojujte se s moderními trendy, Zákon je jediný a obsahuje Desatero přikázání, která se nemohou změnit. Ponořte se do mého Nejsvětějšího Srdce a do Neposkvrněného Srdce mé Matky, ponořte se do naší nekonečné Lásky, abyste mohly být podobné naší Lásce ke každému z vašich bratrů.

Moji milovaní, Zlý vás opakovaně klame, abyste Mě uráželi. Nabízí vám sotva znatelné náboženské novinky, aby u vás potlačil pocit viny, když přestupujete Boží Zákon. Nepřijímejte novinky ze strachu, že vás odmítnou, ale naopak, zůstaňte pevní, a stanete se vlastníky věčného života.

Neodpočívejte, buďte dychtiví po obrácení, připravte se duchovně čelit tomu, co přichází k mému lidu, zejména pronásledování, nejen těmi, kdo nevěří, ale těmi z mých dětí, jež ze strachu, z nedostatku víry, vás předají těm, kdo Mě nemilují.

Milovaní, připravte se na Varování: Je to má výsada, hmatatelné milosrdenství ve prospěch lidstva, a přesto budou takoví, kdo Mě po Varování zapudí ještě rozhodněji.

Lidstvo se nepřipravuje, necvičíte se v ctnostech, abyste jednali v mé podobnosti [Mt 11, 29], nemyslíte na okamžik, kdy budete čelit váze svého vlastního svědomí, toho, kterého jste si během svého života nevšímali, nebo nerozpoznali jako urážku proti Mně.

Varoval jsem vás, snažně jsem vás prosil, abyste jednali sami o sobě před časem, který není časem, ale "BĚDA"!

Epidemie se budou šířit, dokud se nestanou pandemiemi, vymýcené choroby se vrátí, stejně jako člověk Mě vymýtil a zvolil si Satana za svého boha.

Přitom živly povstávají v hledání člověka, který nežije podle mé vůle.

Moji milovaní, ne všechno je bolestí pro mé děti.

Zázrak již oznámený, k němuž dojde po Varování v malém městě v Evropě a na jiných místech mariánských zjevení jako znamení naší božské a nesmírné lásky k lidstvu, abyste mohli mít jistotu, že má Láska a Láska mé Matky se nevyčerpává.

Božím nařízením, tento zázrak bude dán i mým dětem Ameriky na kopci Tepeyac, ve svatyni mé Matky, při vzývání Naší Paní Guadalupské, císařovny Ameriky v Mexiku, protože je blízký vztah mezi mou Matkou Guadalupskou a příchodem mého anděla pokoje k lidstvu.

Nemocní, kteří budou přítomní na místě tohoto zázraku, budou uzdraveni, duše, které věří v Boží původ tohoto zázraku, obdrží velká požehnání.

Před tak velkým důkazem mé lásky, můj lid musí zdvojnásobit své modlitby, praktikování mé Lásky a rozšiřování výzev mého Domu, protože nepřítel duše zachovává svůj cíl: krást duše.

Moji milovaní, země se bude dále třást a příroda dále varovat. Buďte ostražití.

Modlete se za Spojené státy, utrpení pokračuje v tomto národu.

Modlete se za Chile, trpí silou přírody.

Modlete se za Indii, je ponořena do nestability.

Modlete se, vulkány se probouzejí.

Moji milovaní lidé, má Matka vás ochraňuje, miluje vás.

Udržuji mé nebeské legie nad lidstvem z lásky.

Mé požehnání je nad každým z vás, mé děti.

Miluji vás.

Váš Ježíš

zpět