810. Poselství Boha Otce ze dne 14. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POLITICKÉ BOUŘE


Mé děti, přibližuje se čas politických bouří. V tom čase dojde k mnoha dramatickým otřesům v politických uskupeních, a stane se to náhle. Tyto projevy nespokojenosti budou mít rychle měnící se účinek na různé části vašeho světa.

Poznámka: Když Pán mluvil o rychle měnícím se účinku, viděla jsem v mém duchu mísu na míchání. Velká lžíce mísila těsto v míse, jako když mísíte těsto k přípravě chleba. Když jsem pročítala tuto větu znovu, když jsem dospěla ke slovu "měnící se účinek", ve svém duchu jsem viděla globus světa a spatřila jsem vystupující plameny na různých místech. Nemohla jsem vidět obrysy zemí, a tak nevím, o které země šlo, ale plameny se podobaly svícím – když jste k nim poprvé přiblížili plamen, udělalo to malé "puf" a objevil se plamen, jak plápolá vzhůru.

Události se začnou objevovat rychle a stále víc a víc, až budete sotva stačit vnímat vše, co se děje ve světě kolem vás.

Zůstaňte vrostlí a s dobrým základem ve Mně a v mém svaté Slovu, neboť to je klíč k vaší ochraně. Setrvejte soustředěni na Mne, abych vás mohl udržet v dokonalém klidu. Přimlouvejte se za ty, které milujete.

Dívejte se nahoru, mé děti, neboť vaše spása je už blízko.

Bůh Otec


Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Ž 1, 1-3
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

Lk 21, 27-28
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

zpět