813. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. května 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ĎÁBLU NENÍ DOVOLENO PŘEKROČIT HRANICE, KTERÉ MU VYMEZUJE BŮH, NEBO PŘESTOUPIT SVOLENÍ ČLOVĚKA


Boží lidé:

Ať Boží požehnání sestoupí na každého z vás…

Byl jsem poslán kvůli velké hrozbě, která se rozprostírá nad lidským stvořením s blížícím se naplněním varování, jemuž dlouhé, dlouhé, roky pozorně a se svatou trpělivostí naslouchali lidé dobré vůle, kteří dokázali čekat. Nebudou zklamáni, jelikož tato generace prožije a bude svědkem naplnění odhalení, která Boží vůle opakovala lidstvu znovu a znovu.

Náš Král a Pán zná i sebemenší myšlenku lidské bytosti a kvůli tomu předvídá lidské činy a jednání, aby se duše neztratily.

Milovaní Boha, žijete uprostřed velkého duchovního zmatku, proto my, jako nebeské armády, zůstáváme všichni pozorní, abychom vás chránili a střežili před neustálými nástrahami ďábla, který je žijící zvrhlou duchovní bytostí, který má potěšení zneužívat člověka svou zlobou, svým jedem, a který nepřestane vnášet do lidské mysli zhoubné myšlenky a zmatek, aby splnil svůj cíl: zničit církev, pokud to lidé dovolí, protože mu není dovoleno překročit hranice, které mu vymezuje Bůh, nebo přestoupit svolení člověka.

To vysvětluje přesah víry v lidské bytosti, že může říct ďáblu NE!, aby ho odmítl a dal přednost vlastnictví milosti a vítězství Krista před zlem.

Velká většina lidských stvoření si myslí, že démon může být snadno přemožen. Není tomu tak. Pohleďte, jak démon útočí na Boží děti:

u některých násobí žárlivost…
u jiných navodí zlé myšlenky…
jiné naplní váhavostí…
nutí jiné soudit své bratry…
nazývat "Satanem" jisté lidi…
zveličovat ego ostatních…
naplňovat druhé předsudky…
nasycovat jiné hněvem…
některé chtivostí…
a jiné ještě naplňovat závistí…

A je tomu tak, že všichni jsou zkoušeni způsoby, které si nikdo ani nemůže představit, abyste nebyli schopni rozpoznat zlo, před kterým se nacházíte.

Boží lidé, nezmiňuji se vám o Satanovi, jakoby byl důležitější než je náš Král a Pán Ježíš Kristus, nebo že bych nacházel velké uspokojení o něm k vám mluvit. Je to spíše proto, že v tomto čase princ tohoto světa číhá, čeká na nejmenší příležitost, aby napadl Boží lid [Petr 5, 8-9], a já jsem poslán, abych vás bránil a učil vás, že musíte i nadále setrvat v boji proti zlu.

Člověku, jako Božímu dítěti, byla dána síla odporovat zlu a milost bojovat proti němu.

Před mocí Nejsvětější Trojice, přítomnou v člověku, Božím dítěti, Zlý uteče [1Kor 10, 13]. Proto: VÍRA, VÍRA, VÍRA.

Milovaní Nejsvětější Trojice, Boží Zákon je ohrožován moderními trendy, určené snižovat dopad hříchu na lidskou duši, které vyzývají člověka, aby nebyl duchovní, aby byl snadnou kořistí pro zlo, které roste s velkou silou před lidským stvořením, jemuž chybí poznání, víra, a důvěra v našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a v přímluvu naší a vaší Královny a Matky.

Děti Boží jdou trnitými cestami, ale trny je nezastaví, netrápí je, ani jim nejsou důvodem k zoufalství, protože jejich síla přichází od Boha, nikoli od člověka. Děti Boží se mohou cítit zraněné, ale neříkají o sobě, že už jsou téměř mrtvé, protože Bůh je posiluje, podporuje je a vede je jak najít med v každém trnu, v každé bolesti, protože nic není z člověka, ale všechno z Boha [Ž 46, 2].

Proto: Odvahu! Víra je větší než zkoušky a v těchto zkouškách se projevuje věčný život Krista, Krále vesmíru.

Boží lidé, je nutné, abyste dodržovali Boží Zákon, aby se Boží Láska znásobila a nebyla nikým a ničím zatemňována.

Modlete se, Boží lidé, modlete se před aktivací vulkánů a utrpením velké části lidstva.

Modlete se, aby zdravé učení nebylo pozměněno, modlete se, aby přikázání Božího Zákona nebyla zlehčována.

Modlete se, církev je pronásledována, je pronásledována pozvolna.

Modlete se a šiřte víru, úpěnlivě proste za přímluvu vaší Královny a Matky: zemětřesení přijdou s velkou silou.

Modlete ve vhodném i nevhodném čase, nezapomínejte, že děti Boha Ho vždy hledají v poslušnosti jeho vůli, aniž by ji zapřeli.

Zasvěťte svatý růženec s láskou a vírou té, která vás přijala u paty kříže slávy.

My jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.

Všem lidem dobré vůle…

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael

zpět