829. Poselství Boha Otce ze dne 4. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JAKO ŘEKA


Nyní se čas ve vašem světě pohybuje velmi rychle. Uplývá. Žene vás jako řeka ke konci všech věcí.

Budete se bouřit a trpět, nebo se podřídíte mému napravování a budete ušetřeny hrůz, které mají přijít? Zbývá jen málo času, musíte se rozhodnout brzy, mé děti.

Zvažte, jaký bude váš život, budete-li na zemi během nejhoršího. Přemýšlejte o životě v strašných podmínkách, bez těch, které milujete.

Čas nyní plyne rychle a nese vás jako řeka ke konci. Podvolíte se mému očišťování nyní, nebo budete čekat na očistu v té době?

Vyžaduji vaši odpověď.

Bůh Otec


Iz 48, 2-10
2: Podle města svatého se nazývají, hledají oporu v Bohu Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů.
3: Co se stalo na počátku, oznámil jsem předem, z mých úst to vyšlo, ohlásil jsem to; náhle jsem zasáhl a stalo se to.
4: Přestože jsem věděl, jak jsi zatvrzelý, že tvá šíje je železná spona a tvé čelo z bronzu,
5: oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval, abys neříkal: ‚To udělala má modlářská stvůra, má tesaná a moje litá modla dala k tomu příkaz.‘
6: Slyšels o tom. Teď se na to všechno dívej! A co vy? Což také něco oznámíte? Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš.
7: Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: ‚Hle, já to znám.‘
8: Nic jsi neslyšel, nic jsi nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo. Vím, že jsi věrolomník věrolomný, říká se ti přece nevěrník už ze života matky;
9: zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

zpět