832. Poselství Boha Otce ze dne 7. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SVĚTLO MÉ LÁSKY


Mé děti, přitáhněte se ke Mně a Já se vám odhalím. Nechejte svou rostoucí láskou vyplavit hřích ze své mysli. Dovolte Světlu mé velké věčné Lásky k vám, aby vyhnalo temnotu z vaší duše.

V tomto čase vás hřích přivádí do většího nebezpečí než kdy dříve.

Přitáhněte se ke Mně a prožijte Světlo mé Lásky k vám.

Bůh Otec


1Jan 3, 1: Hleďte, jak velkou lásku nám Otec projevil, že se smíme nazývat Božími dětmi, a to taky jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.

Gal 2, 20: Spolu s Kristem jsem ukřižován (19). Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus. Ale tento život žiji ve víře v Božího Syna, protože on ke mně pojal lásku a za mne se obětoval.

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti.

Jr 31, 3: Hospodin mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství."

Řím 5, 8: Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníci.

Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.

Jan 15, 13: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.

Ž 86, 15: Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.zpět