837. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 31. května 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NALÉHAVĚ PROSTE O DARY DUCHA SVATÉHO


Milovaní Boha,

Boží Láska sestupuje na každého z vás.

Jsem poslán Nejsvětější Trojicí jako Princ Božích legií, vzhledem k naléhavosti tohoto okamžiku.

Lidstvo ve své letargii pomáhá růst zlu, postupuje mílovými kroky po celé Zemi a urychluje příchod nového světového řádu.

Lidstvo protestuje proti vládám kvůli ekonomickým důvodům, politickým důvodům ale mělo by protestovat za morálku, dobro, za zachování životů nevinných, za přírodní zákon lidské bytosti, avšak dělá pravý opak.

Zhýralost byla ve všech dobách lidstva zbraní zla, aby v každém okamžiku ničila Boží vůli a její naplňování na Zemi.

Po celé Zemi jsou lidské bytosti, které se shromažďují k modlitbě a my je všechny žehnáme pro slávu našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Je naléhavé, aby děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista poznali a šířili Boží výzvu: ZACHRAŇUJTE DUŠE!

Jednota a pokora se vzájemně posilují, jsouce zrozeny z Lásky, a děti Matky a Královny Nebe a Země zůstávají v jednotě, pokoře a lásce.

Dávejte pozor: Člověk užívá svůj kalendář, aby byl schopen udržet řád v systému let, měsíců, týdnů a dnů, ale to není čas Boha, který je nekonečný. Proto s člověkem, který se chce srovnávat s Bohem, přišla nevíra v Boží Slovo. Člověk nechápe Boha a odmítá Boží Slovo.

Jako velitel nebeských armád a žijící v Božím čase, je mi někdy dovoleno v Boží vůli vidět události, které se blíží k lidstvu v lidském čase, a proto vás pobízím, abyste zrychlili svůj krok. Zachraňte vaši duši – "rozhodněte se zachránit svou duši", neztrácejte čas, který je u konce.

I když jste to slýchávali už dlouho, nežijete v minulosti, ale v přítomném okamžiku. Buďte si vědomi, že jste jedno, udržujte v sobě jediný pocit práce pro Boží království z lásky k Ježíši Kristu, Krále a Pána, k nejsvětější Panně Marii, Královny Nebe a Země, abyste v jednotě Božího lidu předali Zemi jejímu Stvořiteli.

Musíte upozorňovat sami sebe, své bratry, uvědomit ty, kteří nejsou připraveni, varovat ty, kteří potřebují obrácení.

Vzhlédněte, rozšiřte obzor vašeho myšlení, nedívejte se jen na to, co je konečné, usilujte vystoupit do výšek, buďte více duchovní, abyste mohli jít od přijetí svého bližního k lásce ke svému bližnímu, a tak se stali opravdovými.

Milovaní Boha, nezůstávejte nepřipravení, buďte si vědomi, že budete prozkoumáni ve Varování, že Země bude vychýlena ze své dráhy meteorem, a v obou případech lidské bytosti budou trpět.

Vy, děti Boží, zůstávejte v neustálém díkůvzdání k Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce. Plňte Boží vůli a nezapomínejte, že Boží milosrdenství je nekonečné, a proto jako lidská stvoření, mu nemůžete rozumět, nebo je pochopit. Náš Král a Pán Ježíš Kristus se dobrovolně odevzdal vytrpět své hořké umučení, aby zachránil každého z vás, neboť pro našeho Krále má i jediné lidské stvoření cenu jeho žalostných muk.

Jen málokdo dá své životy za své bratry, naopak, různými praktikami berete jiným životy, zneužitím svých smyslů. Vstupujete do bezbožnosti léčkami ďábla, který vás uvádí v omyl, a tak v jednom dechu ztratíte, co vám náš Král a Vykupitel nabídl. Kvůli tomu nepostupujete v duchu tak, jak byste měli.

Modlete se, planeta vstoupí do temnot způsobených explozí velkého vulkánu, která vyvolá vulkanický zimní efekt na Zemi.

Modlete se, zavažte se k pevnému slibu být Láskou a jako naše a vaše Královna a Matka, buďte prvním stoupencem našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Touto cestou dosáhnete opravdové pokory.

Modlete se, Země se třese ze severu na jih, z východu na západ.

Prahněte, chtějte, naléhavě proste o dary Ducha Svatého, aby vám, jako Božím dětem, nechyběla moudrost, inteligence, rada, statečnost, vědění, zbožnost a strach z Boha. Všechen Boží lid musí vzít na vědomí jeden druhého a udržet pokoj, jednotu a Lásku.

My, nebeské legie, budeme pokračovat v provádění Boží vůle pro dobro dětí té, která je Královnou a Matkou Nebe a Země.

Neochabujte, udržte si víru, přibližte se blíž Boží Lásce, k spravedlivému a pravému Božímu milosrdenství.

Vstupte do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v něm učiňte pevný závazek neupadnout. Žijete ve světě, ale nejste ze světa, ani světáckost vám nedá věčný život. Modlete se v každém čase, aniž byste zapomněli, že modlitba je čin, je Slovo, je to dílo Božího lidu.

Byli jsme posláni, abychom vás chránili. Buďte hodni této cti.

Vaši společníci na cestě a andělé strážní.

Všem lidem dobré vůle…

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý Michael Archandělzpět