846. Poselství Ježíše ze dne 21. dubna 2019 na Velikonoční neděli.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NESMÍTE JEDEN DRUHÉHO NENÁVIDĚT


Moje drahé milované děti,

vstal jsem z mrtvých pro velkou radost vás všech. Moje svatá Matka byla první, která Mě mohla uvidět. Plakala a smála se ve své radosti, že Mne znovu vidí živého. Mé tělo zářilo víc než Slunce. Nevyslovitelně jsme se radovali jeden z druhého. Potom přišli učedníci, kteří si nedovedli ani představit, co znamená vstát z mrtvých. Když Mě uviděli, sotva věřili svým očím. Proto jsem s nimi jedl, aby uvěřili, že skutečně žiji a že mám své tělo.

Mé drahé děti, radujte se a plesejte, neboť i vy budete vzkříšeni. Vaše duše žije navěky a i vaše tělo bude vzkříšeno v Poslední den. Ale má to jednu podmínku – abyste milovali Boha, mého Otce, Mne a Ducha Svatého. Ale také jeden druhého v Nás, v Nejsvětější Trojici, jako jsem miloval Já vás.

Moje děti, láska vždy vyžaduje oběť a odříkání. Láska vždy směřuje k druhému člověku. K tomu, abyste mu vždy pomáhali a dávali mu všechno, co potřebuje. Nelitujte času jeden pro druhého! Myslete na to, že cokoli učiníte jedinému mezi těmito nejmenšími, Mně to učiníte. Během posledního soudu se budete radovat, že jste činili dobro svým bližním.

Moje děti, váš život na této Zemi je krátký. Shromažďujte si poklady, které si můžete přinést s sebou do věčného domova. Jsou to poklady dobrých skutků, pramenících z lásky.

Moji maličcí, nesmíte jeden druhého nenávidět. Mějte velký odpor k hříchu, ale hříšníka litujte a modlete se za něj. Buďte milosrdní, abych i Já k vám byl milosrdný. Na druhé straně každý dostane podle toho, co dal druhému. Na to myslete před tím, než začnete kout pomstu proti svým nepřátelům. Usilujte o pokoj, a pak vás Bůh pokoje odmění věčným pokojem a zdědíte nebe.

K tomu vás žehnám nekonečnou věčnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 26, 13: Ježíš pravil: Skutečně, říkám vám: Všude na celém světě, kde bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku vypravovat také o tom, co udělala.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět