854. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÉ SLOVO BY MĚLO BÝT PRO VÁS DUCHOVNÍM PROBUZENÍM


Moji nade všechno milovaní lidé:

Žehnám vám v každém okamžiku, na každém kroku, který uděláte, při každém slovu, které vyslovíte, abych pomohl mým dětem pochopit, že se musí ke Mně přiblížit.

Milované děti, potřebujete Mi více důvěřovat, abyste nebyly uvězněny ve věcech světa a nešly po špatných cestách.

Velká část lidstva se nachází v mimořádné křeči, ponořená do zápachu hříchu. Já u ní vyvolávám nelibost a odmítá Mě bolestnými činy proti mé vůli.

Mé Slovo by mělo být pro vás duchovním probuzením. Naléhavě potřebujete růst vzhledem k zrychlujícím se událostem, kterým budete čelit, a pokud jste duchovně nerostly, jste zranitelné jako plachty lodi.

Já sám čelím hříšnému lidstvu, jsem zde s mým milosrdenstvím a přivítám všechny hříšníky, kteří se opravdově káli ze svých hříchů a nezáleží na tom, jak těžké jsou, a ty, kteří si udržují odhodlání učinit svou cestu lepší. Volám vás, abyste se vrátili ke Mně a nedegradovali se hříchem.

Mé děti, vy jste tak pošetilé, že nejste schopny vcítit se do mé vůle, protože jste se zpozdily ve shromažďování drobků a nenaslouchaly Toho, kdo vás volá k růstu, abyste odložily malichernosti světa a přijaly velikost, kterou vám nabízím, abyste mohly čerpat z výšin mé lásky, mé dobroty a mé dobročinnosti.

Přicházím k vám v hledání silných a pevných duší, které se rozhodly pokračovat po mých cestách, které vědí, že je velký počet mých dětí, které se zapletly s ďáblem, jemuž slouží, aniž by na to pomyslely.

Moji lidé musí být silní a přesvědčení, že nic a nikdo je nepřiměje, aby klopýtli, protože legie zla mají za svůj cíl ztrátu duší. Proto vám s velkým půvabem předkládají vše, co je proti mé vůli a okouzlují vás, abyste to byli vy, kdo Mě urážejí odmítáním Mne následovat, byli neposlušní, bez lásky ke svým bližním a tolerantní k přestupkům, kterých se lidské bytosti dopouštějí proti Mně.

Je to v tomto čase, kdy člověk nejenže šíří svou nesnášenlivost po celé Zemi, ale spolupracuje tak, aby národy zůstávaly ve stálé hrozbě slov a napadání vztahující se ke zbraním, ekonomice a výzvám všeho druhu. K tomu dochází, když zájmy války se pohybují v předpokojích lidstva, pod stínem pravdy, která skrývá válku.

Moji lidé, velké utrpení vystupuje nad lidstvem: nemoci, o nichž jste si mysleli, že už jsou vyhlazeny, se vrátí, aby vás vyděsily, protože v těchto časech se budou šířit velmi rychle.

Děti, musíte zůstat poslušné mému Zákonu, buďte pevné ve víře, abyste nešly ve stopách tak mnoha těch, které víru ve Mne ztratily a odmítají mou Matku.

Modlete se, děti, je pro vás nutné se modlit a vidět ovoce této modlitby, plodu duchovního růstu. Nerozptylujte se, modlete se srdcem. Pomohu vám.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, země se třese a mé děti trpí.

Modlete se, mé děti, neštěstí postihne národy, které schválily vraždění nevinných a kde se lidé bouří proti přirozenosti člověka, stanovené mým Otcem.

Modlete se, mé děti, má církev se zmítá v křečích, schází z cesty, když vidí, jak má Přikázání jsou překroucena a způsobí zničení duší.

Modlete se, mé děti, Spojené státy se otřásají a moře se rozbouří.

Moje milované děti: aniž by byl spokojen, Zlý se pohybuje v hledání pomsty proti dětem mé Matky. Ach, jak trpím svatokrádežemi, které pácháte proti Mně, které ignorujete, protože chcete, aby s těmito činy rostlo zlo, jímž se duchovně omezujete!

Pro mou církev je nutné, aby zabránila odmítnutí mé Matky. Pokračováním této vážné chyby, má církev bude čelit velkému zmatku a úpadku. Někteří z mých kněží zakážou mému lidu oddanost k mé Matce.

Přitom samotná povaha přírody křičí k člověku, aby neodstraňoval mou Matku ze svého života, a v tomto odmítnutí, budou vody silně rozvířeny a nářek lidí bude velký tak dlouho, dokud nevrátíte mé Matce místo, které jí určila naše Nejsvětější Trojice – jako má Matka a Matka mého lidu [Mt 1, 18; Jan 19, 25-27].

Milované děti, moji lidé, nepokračujte v omylu, nepokračujte v zabíjení nevinných, nebuďte zvrhlí vůči těm, kteří ještě nevyslovili slova: "muž je muž, žena je žena" [Gen 1, 26-28]. Toto je lidská přirozenost, kterou s velkou arogancí popírají ti, kdo později, uprostřed velkých nářků, budou bědovat mezi křikem hrůzy a strachu.

Dost už nyní člověka, který je divákem omylů svých bližních. Probuďte se, nebuďte napodobovateli hříchu, nebuďte následovníky Zlého.

Má Láska není nejasná, nepřestává zářit, lidské stvoření je tím, kdo musí hledat mou Lásku.

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, JÁ JSEM VÁŠ BŮH! [Ex 3, 14].

Žehnám vám.

Váš Ježíš

zpět