856. Poselství Boha Otce ze dne 24. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘEKÁŽKY


Nepřítel umístil překážky na vaši cestu, aby vás zastavil v tom, k čemu jsem vás povolal, abyste činili. Musíte vidět (hledat) tyto překážky, abyste je překonali, aby neměl úspěch. Zvýší své úsilí (s většími a častějšími překážkami), aby zastavil mou práci na zemi, jak se blíží víc a víc ke konci. Je na vás, abyste se postarali, aby neuspěl.

Přemýšlejte, co vás zdržuje. Co vás zastavuje v práci, ke které jsem vás povolal? Držíte se zpátky, nebo vás někdo zdržuje? Odstraňte překážku a pokračujte v činnosti, ke které jsem vás povolal.

Čas se krátí. Mnoho duší zbývá, aby bylo zachráněno, a není to má vůle, aby zahynuly. Neprojevíte jim milosrdenství, které jsem prokázal vám? (Obraťte se na ně s biblí).

Bůh Otec


Př 11, 30: Ovoce spravedlivého, je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.

Mt 28, 19: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.

zpět