859. Poselství Boha Otce ze dne 25. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZVAŽUJTE KAŽDÝ KROK


Přeji si, abyste nyní pozorně rozvážili každý krok, který uděláte. Hledejte Mě pro moudrost, abyste znali váš další postup. Hledejte Mě pro ujasnění vašeho plánu – je to pro vás ta nejlepší cesta? Nebude snad jiná cesta více požehnaná?

Každá akce, kterou učiníte v tomto času konce, má velkou důležitost.

Přijďte, položte své plány přede Mne a Já vás povedu.

Bůh Otec


Iz 30, 18-21
18: Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
19: Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.
20: Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele
21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva.

zpět