865. Poselství Boha Otce ze dne 4. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BEZ STRACHU


Jak to, že se nebojíte chodit ve svých hříších, přestože víte, že Já jsem svatý Bůh? Jak to, že se nebojíte dávat své tělo idolům, když víte, že Mě to uráží? Jak to, že se nebojíte zacházet tak nedbale s těmi, kteří se o vás starají, když víte, že Já vás stále pozoruji?

Jak to, když jste tak blízko konce, že můžete jít bez strachu z mé mocné síly?

Řekl jsem vám – nebojte se, co člověk může udělat vám, ale měli byste se bát moci Toho, kdo může vaše tělo uvrhnout do pekla.

Čiňte pokání, a Já se k vám přiblížím. Nebudete-li se kát, budete čelit soudu, až přijde váš čas, být povoláni domů.

Bůh Otec


Lk 12, 18-22
18: Pak si řekl: Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?"
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
22: Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe."

Př 15, 3: Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.

Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

Jak 4, 7-8: ...přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

zpět