867. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


KDYŽ SI ZVOLÍ BLUD, BUDOU ZATRACENI


Ježíš:

Modli se víc za mé kněze, neboť zanedlouho budou postaveni na rozcestí. Když Mě vyznají, budou zbaveni úřadu. Když si zvolí blud, budou zatraceni.

Modli se za ně takto:

Můj drahý Ježíši, náš věčný veleknězi! Prosím Tě, dej svým kněžím milost vytrvalosti, aby Tě vyznali před lidmi a nechť u Tebe věrně vytrvají až do smrti. Nechť nikdy nezmění evangelium, pro které jsi prolil svou svatou Krev, aby je přizpůsobili lidem.

Nechť vždy jen Tebe vidí na kříži! Ať nikdy neodejdou od tvého kříže! Nechť jsou takoví, jako věrný učedník, apoštol svatý Jan, který u tebe vytrval do samého konce. Proto jsi Mu mohl svěřit svou Nejsvětější Matku.

Prosím Tě, můj Ježíši, dej svou milost svým kněžím, aby si vybrali svatost života a navždy zůstali svatými. Amen.


Posilnění z Písma svatého:

2Tes 2, 3-12
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce‚ usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš 'zabije dechem svých úst' a zničí svým slavným příchodem.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Gal 1, 3-5 3: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
4: který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.
5: Jemu buď sláva na věky věků. Amen.

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět