875. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


JEN SVOU VÍROU DOKÁŽETE POCHOPIT, ŽE JSEM MEZI VÁMI


Moje drahé děti:

Dnes je první pátek, den mého Nejsvětějšího Srdce. Žádám ty, kdo prosí o odpuštění mé svaté, kopím probodené srdce, aby mysleli na to, že až do konce světa budu bojovat svůj smrtelný zápas v těch duších, které žijí ve smrtelném hříchu a ve svatém přijímání Mě donutili vejít dovnitř. V takových duších je pánem Satan, který Mě znovu a znovu křižuje. Velmi vás prosím, abyste nikdy nepřijali svátost oltářní jako důvod soudu a svého zatracení, neboť mimo to, že v takových duších strašně trpím, také ti, kdo jsou ztracení, budou potom muset trpět totéž v pekle navěky. Nechť každý prozkoumá, zda přijímá Tělo a pije Krev Syna člověka důstojně, neboť jinak jí a pije svůj soud.

Moje děti, to jsem vám řekl proto, že dnes zpověď vyšla z módy. Mnozí přijímají ze zvyku. Berou Mě k sobě jako kousek obyčejného chleba. Nemyslí na to, že Já, Bůh, sestupuji na oltář v každé mši svaté proto, abych vás nakrmil, abyste nezeslábli na cestě v holé pustině, v tomto údolí slz.

Já jsem váš jediný zachránce, který s horlivou láskou bdí nad čistotou vašich duší. Já vás ochráním před útokem Satana a před věčným zatracením. Kdybyste Mě mohli vidět, jak jsem nádherný, štěstím byste zemřeli.

Přečtěte si evangelium:"Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, a vyvedl je na vysokou horu. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat zbělel jako světlo. V tom se jim ukázal Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobře jsme tady. Chceš-li, postavím tu troje přístřeší: jedno tobě, jedno Mojžíšovi a jedno Eliášovi" [Mt 17, 1-4].

Tehdy apoštolové ještě nemohli zůstat se Mnou v mé slávě. Viděli Mě umřít na kříži. Teď ještě ani vy Mě nemůžete vidět tváří v tvář, ale jen svou vírou dokážete pochopit, že jsem mezi vámi.

Moje maličké děti, prosím vás o to, přijmete-li Mě ve svatém přijímání do svého čistého srdce, vytvořte v sobě ticho. V pocitu, jako byste zanikali, vzdávejte Mi dík a buďte Mi vděční za to, že jsem vešel do vašeho srdce a že zůstanu mezi vámi až do konce světa.

Vzdávejte díky takto:

Můj drahý Ježíši, můj zbožňovaný Králi, děkuji, že mě přijímáš a miluješ takovou, jaká jsem. Děkuji, že se nedíváš na mou nicotu, ale ve své nekonečné lásce chceš moji záchranu. Právě proto se teď ani já nebudu dívat na sebe, ale jedině na Tebe, jenž jsi tady a teď šťastným Králem mého maličkého srdce.

Z celého svého srdce Tě zbožňuji, oslavuji a velebím a vzdávám Ti díky. Svou modlitbou se připojuji k tvé nejsvětější Matce, ke všem svatým i k svatým andělům v nebi. Prosím Tě, dej, abych Tě vždy velebila ve svém srdci, i tehdy, když už jsem vyšla z kostela. Ať si v sobě uvědomuji, že Ty vždy chceš zůstat se mnou a vytrváš v mé duši od jednoho svatého přijímání, až k druhému.

Věřte, že když Mě přijmete do svého srdce s touto myšlenkou, dám vám každou milost, neboť jedině Já vím, co potřebujete. Takto Mě přijímejte, a takto Mě zbožňujte! To je mým přáním.

Žehnám vám s ničím porovnatelnou, věčnou, nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého: Mt 24, 47:

"Skutečně, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem".

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil brat Zoltánzpět