876. Poselství Boha Otce ze dne 15. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JEN VĚŘTE

Po nějaký čas jste se snažili udržet hlavu nad hladinou a doufali, že to zvládnete. Přemýšleli jste, jestli se vám to podaří…, nebo ne. Říkám vám, že ano. Říkám vám, že má moc a síla se stává dokonalou ve vaší slabosti, a v těchto časech, kdy bojujete, můžete snadno přijít do mé přítomnosti.

Přitáhněte se nyní blíž ke Mně a obdržíte vše, co pro vás mám. Dostanete mou pomoc, mou moudrost, mé zaopatření, neboť vše, co potřebujete, již bylo určeno. Musíte jen věřit.

Bůh Otec


2Kor 12, 7-10
7: A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.
8: Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil,
9: ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

Jak 4, 7-9
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.

zpět