877. Poselství Boha Otce ze dne 16. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


HLUBŠÍ VZTAH


Dovolte Mi vás uvést do hlubšího vztahu se Mnou. Dovolte Mi stáhnout závoj a odhalit vám, co potřebujete vidět.

Dlouho jsem na vás čekal, abyste se ke Mně přiblížili a prosili o mou pomoc ukázat vám, co musíte změnit. Když odstraníte tyto bariéry mezi námi, udělím vám, o co jste Mě prosili. Odhalím vám ta tajemství, která jste si přáli o Mně poznat.

Následujte mé vedení a Já vás povedu do hlubší cesty se Mnou.

Bůh Otec


Jak 4, 7-9
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.

Iz 59, 1-4
1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
2: Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily, že skryl tvář před vámi, a neslyší?
3: Vždyť vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti.
4: Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti.

zpět