879. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


POTŘEBUJETE OHNOUT SVÁ KOLENA A ROZEVŘÍT SVÉ PAŽE


Moji milovaní lidé:

Neustále vám žehnám a volám vás, abyste šli v mých šlépějích.

Jděte v mých šlépějích, abyste šli v bezpečí a nesešli z cesty.

Máte svobodu volby. Vyzývám vás, abyste si zvolili dobro v tomto čase, kdy lidstvo stojí před velkou propastí, způsobenou duchovním zmatkem, v němž mé děti přežívají. Proto na vás naléhám, abyste zůstali v mé Pravdě, bez strachu, protože vás ochraňuji.

Moji lidé, potřebujete ohnout svá kolena a rozevřít své paže k naší Trojici, nabídnout půst, modlit se k mé Matce a vzývat mé archanděly, aniž byste zapomínali na své anděly strážné – vaše společníky na cestě, žádali o přímluvu mých svatých a sloužili jeden druhému, před Velkým soudem, který se tyčí nad lidstvem.

Vy víte, kde Mě najít: V mém Těle a v mé Krvi, odkud dostáváte sílu, abyste odolali neustálým útokům přírody a násilným činům člověka skrze hřích, který přišel nakazit stvoření. Z toho důvodu se bouří proti člověku a vy trpíte skrze přírodu.

Moji milovaní lidé, je zcela nezbytné, aby lidstvo bylo pokorné a solidární, aby si vědělo rady s tím, co k němu přichází. Samotní nebudete schopni mít, co je třeba k překonání množství překážek, s nimiž se setkáte ze své vlastní vůle, a přijetím hříchu.

Milujte Mě tím, že Mě znáte, milujte Mě, že budete mou láskou, milujte Mě, jako Já miluji vás.

Aktivita, přicházející z jádra země se zvyšuje a s ní se probouzejí vulkány s velkým duněním, na které lidstvo není zvyklé.

Kvůli zemětřesením se Země bude stále třást.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy – příroda je silně bičuje, je to čas, aby se mé děti vrátily ke Mně, tato milovaná země trpí.

Vítr a voda moří se sjednocují a dosahují úrovní, které už nejsou pro člověka normální.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko: vraťte se ke Mně a milujte mou Matku, odvraťte se od neustálého hříchu, v němž setrvává mnoho mých dětí. Tento národ bude otřásán a bude trpět skrze vodu.

Moderní trendy, do kterých se lidstvo ponořilo, Mi způsobují nevolnost. Mé děti mají jednu přirozenost, ne tu, kterou si člověk přeje vnutit celé zemi.

Ti, kdo skrze svou ekonomickou moc ovládají vlády většiny národů světa, se cítí mocní a zavádějí nemorálnost, těžký hřích proti daru života. Sejí teror, kdekoli chtějí a znecitlivují svědomí dokonce i v hierarchii mé církve. Jsou to ti, kdo otevřeli dveře antikristu a povedou ho, aby svedl lidstvo, které zakusí svou nejhorší a největší bolest.

Budete žít ve válce, mocnosti budou trestat jedna druhou, a v náhlém okamžiku se objeví velká jiskra, která zanechá lidstvo ve velkém nářku.

Modlete se, mé děti, modlete se, Brazílie trpí nemocemi, které vyvolají zmatek.

Modlete se, mé děti, modlete se, Bangladéš se třese a voda jej očistí.

Modlete se za mé děti v Chile.

Moji milovaní lidé, vzbouřili jste se proti naší Boží vůli, Stvoření reaguje tak, aby lidstvo činilo pokání a mé děti neztratily věčný život.

Vyzývám vás, abyste se dívali nahoru, uvidíte oheň, sestupující k zemi, nechávající tušit, co náhle přijde k zemi, spadne do moře a vyvolá velkou spoušť.

Musíte brát vážně, co vám odhaluji. Buďte poslušné děti – nezanedbávejte má sdělení. Čekali jste na znamení, naznačující vám, že začátek uskutečnění Varování mých a mé Matky se naplňují? Již v tom žijete, nepokračujte být připojeni k Bohu peněz. Válka, kterou si mocnosti udržují, vyvolá pád ekonomiky, a kolik jen mých dětí ztratí kvůli tomu rozum!

Jak to zraňuje mé srdce!

Přijďte ke Mně, mé děti, najděte ve Mně útěchu, kterou potřebujete, nevyhledávejte hřích.

Vás, děti mého srdce a děti mé matky, žádám, abyste šli hledat hříšníka a přijali ho s mou Láskou. Takto rozpoznáte mé děti – jsou Láskou, jako Já jsem – Láska.

Nezapomeňte, že není takový hřích, a nezáleží na tom, jak těžký může být, který by mé milosrdenství neodpustilo, jestli se hříšník opravdu kaje a učiní pevný úmysl nápravy.

Mé milosrdenství je nekonečné, takové musí být i mé děti!
Přijďte ke Mně, děti, přijďte ke Mně!

Žehnám vám

Váš Ježíšzpět