885. Poselství Boha Otce ze dne 22. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OCHOTNÉ SE ZMĚNIT


Těm mým dětem, které se opravdu snaží jít po mých cestách a dělat vše, co se Mi líbí: Vaše úsilí nezůstane nepovšimnuto. Tady v nebi existuje záznam všeho, co děláte.

Vidím váš zápas učinit všechny oblasti svého života takové, aby odpovídaly mým pravidlům. Mé dítě, jen Já tě mohu zdokonalit. Neponeseš toto břemeno samotné.

Budete-li ochotné se změnit, budete-li ochotné odložit ten hřích, zavoláte-li ke Mně, abych vám pomohl se jej zbavit, pomohu vám.

Bůh Otec


Řím 22, 1-2
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Fil 4, 6-7

6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

2Kor 5, 17: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

zpět