887. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. června 2019.

Nástroj: Luz de Maria (USA).


OVCE MUSÍ POZNAT HLAS SVÉHO PASTÝŘE


Milovaní Boží lidé:

Přijměte Lásku našeho a vašeho Pána Ježíše Krista a vaší Blahoslavené Matky, Královny Nebes a Země.

S touhou, aby tato generace poznala a zbožňovala svého Pána a Boha a byla jedno s Nejsvětější Trojicí, jsem poslán, kdy lidstvo je ztraceno v proudech, které nejsou našeho Krále a Pána Ježíše Krista, a už jen nesledují Zemi, ani duše, ale pronikly hluboko do nich.

Pro církev vašeho Krále a Pána Ježíš Krista to není doba k rozptylování, protože je to čas, na který Satan čekal, aby vstoupil do Božího lidu a uloupil co největší počet duší.

Zmatek neotálí: v domovech, uvnitř církve, v důležitých i nejmenších detailech života je nesen anděly zla, kteří neztrácejí ani okamžik, aby zvětšili svou kořist.

Toto je generace, která prožije velký čin Božího milosrdenství: VAROVÁNÍ, doprovázené událostí, kterou jsem vám popsal v dřívějších odhaleních, (kosmická událost), během níž žádná duše nebude přezkoumávat samu sebe: všechny duše se totiž budou chtít vidět jako medonosné včely.

Milovaní Boha, Jednoho a Trojičného, udržujte soulad s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, abyste nebyli přinuceni odejít a vzdát se, když tlak, který na člověka vyvíjí zlo, není skrze to, co člověk přijímá zvenku, ale působí na osobní úrovni v jeho duši, v práci a v psychice, a to zatvrzuje jeho srdce a smysly, a především jeho srdce, které pak hledí jen na zlo.

V tomto čase je lidská bytost neustále pokoušena bez oddechu, dokonce i ve svých snech, aby po probuzení si znovu vzala hadry, do nichž byla oblečena před tím, než je vyměnila za nový oděv v novém životě Kristovy Lásky, a znovu si je oblékla.

Abyste milovali našeho Krále, není nutný intelekt, ale srdce těla a pokorné stvoření [Ž 50, 19], ve kterém září porozumění a láska se svými bratry.

Lidská bytost, individualistická a vznášející nároky, je kultivační pole pro rozvoj zla, které vede ostatní k tomu, aby jednali a pracovali ve zmatku a v podrobení. Národy se proto staly polem duchovní bitvy, kde mezi bratry není souznění, ale dobře označené, definované a odlišné linie myšlení.

Boží děti, neměly byste se oddělovat od pravého učení. Toto je chvíle VELKÉ PRAVDY, kdy ovce musí poznat hlas svého pastýře, jinak budou vedeny k útesu [Jan 10, 2-5].

Jediná kvalita odlišuje Boží děti od temnoty, a tou je pokora. Ta vede k odpuštění mezi bratry, kdekoli, a zejména v rodině, abyste nebyli napadeni pýchou.

Boží děti, upozorněte své bratry na Varování. Je blízko, stejně jako již začala očista lidstva. Další kapka z kalichu Věčného Otce byla vylita na lidstvo. Země se otevírá, velké tektonické zlomy vyvolávají strach mezi lidmi, kteří trpí mohutnými zemětřeseními.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Mexiko, bude se silně třást. Člověk velmi trpí.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Spojené státy, jsou očišťovány znovu a znovu, jejich obyvatelé se musí vrátit na cestu svého Krále a Pána, tato země se silně třese a příroda je bičuje znovu a znovu. Modlete se svatý růženec.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, Slunce přivede utrpení k Zemi, a tím i k člověku.

Milovaní, moře překvapí svou silou bez zemětřesení na povrchu, útroby Země se budou třást.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, teroristických činů přibývá a lidé trpí.

Je naléhavě nutné, abyste pracovali v duchovní oblasti. Duchovní ochrana je nutná v říši temnoty, která se v honbě za kořistí vrhla na lidstvo. Ďábel ví, kolik má času, spěchá a zesiluje pronásledování Božího lidu.

Ideologie, představované jako velké novinky, zrály už dlouho, aby byly lidstvu otevřeně odhalovány v tomto čase celosvětového neklidu, v němž je všechno nové: ZLO JE DOBRO A NA DOBRÉ ČINY JE POHLÍŽENO JAKO NA ZLO.

Boží lidé budou trpět a bude na ně poukazováno. Řím bude obsazen těmi, které přivítal, a Boží lid bude pronásledován po celém světě. Proto vás vyzývám, abyste upevnili víru, naději a lásku.

Boží děti se musí sjednotit a být JEDNO v Nejsvětějších Srdcích, aby se vzájemně ochraňovaly a jejich zbožnost byla více duchovní a srozumitelná všem. Lidé se musí změnit, projevovat se bratrsky, milovat jeden druhého, jako náš Král a Pán miluje vás, abyste odolali změnám, kterým Země bude vystavena následkem očisty.

V BOHU JEDNOM A TROJÍM.

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael.

zpět