895. Poselství Matky Spásy ze dne 20. července 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ŽIJETE NA ZAČÁTKU VELKÉHO UTRPENÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Mé srdce stále hoří láskou ke každému z mých dětí!

Dům Otce poskytuje všem svým dětem potřebnou pomoc, aby se neztratily, pokud si to přejí. Můžete se obrátit na všechny andělské kůry k přímluvě svatých, abyste zůstaly na cestě k věčnému životu.

Ve svém nesmiřitelném boji o duše, sjednocený s pošetilostí lidských stvoření a jejich touze uplatňovat svou svobodnou vůli, Zlý udržuje tuto generaci v hříchu větším, než prožívala ta stvoření, která vyvolala velké tresty potopy, Sodomy a Gomory a toho, co se stalo s Babylonskou věží [Gn 7-8; 11, 1-9; 19, 23-29].

Milované děti této Matky:

Pro všechny z vás je nutné uvědomit si odpovědnost za to, že jste Božími děti a za poznání, vztahující se k tomu, co vám můj Syn svěřil v době, kdy lidstvo nenávratně nastoupilo na cestu Velké očisty.

Děti, vyzývám vás, abyste si uvědomily, kolik jste toho dostaly: velká požehnání od těch, kdo se radují, že jsou dětmi mého Syna a členy mystického Těla církve mého Syna [1Kor 12, 12-30].

Ďábel nečeká, jde před člověkem, aby přichystal pasti a odvedl vás pryč z cesty k věčnému životu. Buďte ostražité, dívejte se skrze mikroskop, nedovolte, aby se čočky víry ušpinily a to, co je odporné, proniklo vaši mysl, myšlenky, rozum a svedlo vás z cesty.

Berte vážně tato upozornění, která vás vedou, abyste svůj život stále udržovaly v jednotě s Božími Přikázáními a v práci a jednání opravdového Božího dítěte.

Toto je chvíle, v níž se každé Boží dítě musí rozhodnout a být apoštolem Božího Slova pro své bratry a udržovat pokoru, bez níž nebudete skutečnými dětmi mého Syna. Tato cesta není snadná, naopak, vaše víra musí být pevná a neochvějná, abyste nezůstaly na cestě pozadu v okamžiku, kdy musíte zůstat spojené s Boží vůlí, abyste se neřídily lidskou vůlí, ale spíše Boží vůlí.

Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, nekráčejte zpět, dívejte se do věčného života. Neodbočujte od cesty spásy, jakkoli kruté mohou být časy, bez ohledu na to, jak jste kritizováni, bez ohledu na výsměch, jemuž jste vystaveni, na lhostejnost s níž s vámi zacházejí, na opovržení, které se vám dostává, i když jste nazýváni blázny, nebo tím, co je pro vás nemyslitelné: Udržujte víru!

Nezapomeňte, že můj Syn každého z vás volal jménem, nezapomínejte zůstávat ve stavu milosti a živit se Tělem a Krví mého Syna, nezapomínejte se modlit a vy, jimž to zdravotní stav dovolí, nezapomeňte držet půst, jinak nabídněte půst od toho, co nejvíc potěší lidskou vůli.

Jako Matka lidstva, a v blízkosti naplnění všech zjevení, vás se svým Neposkvrněným Srdcem prosím, abyste si uvědomili naléhavost obrácení.

Děti, vraťte se k mému Synu, nezůstávejte v klamech Satana. Žijete na začátku velkého utrpení této generace. Přírodní události toho či onoho druhu se vyskytují na celé zemi ve snaze najít uznání, které lidská stvoření musí nabídnout svému Stvořiteli. Proto od vás žádám okamžitou kajícnost za své hříchy, a abyste brali život, který vám dal Bůh, s velkou vážností.

Modlete se, milované děti, modlete se za Jeruzalém, pláč a bolest přicházejí do této milované země.

Modlete se, milované děti, modlete se za Japonsko, bude opět ve zprávách před očima celého lidstva.

Modlete se, milované děti, modlete se za každého z vás, aby víra překonala pošetilost lidského sobectví.

Modlete se, milované děti, modlete se, aby voda, prvek života, nebyla znečištěna těmi, kdo jsou oddáni službě Zlého.

Modlete se, milované děti, modlete se: co bylo očekáváno, přišlo na lidstvo – poznáte sílu přírody na Zemi.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, připravte se duchovně. Kdo by měl činit pokání, ať tak udělá. Je pro vás naléhavé MILOVAT BOHA, činit nápravu za ty, kdo učí nenávidět Boha a ty, kdo jsou Boží děti.

Lidstvo je kořistí ďábla a jeho cílem je omezit Boží lid na nejmenší počet, a tak musíte mít na paměti, bude-li na vás poukazováno, že vás bude víc, a proto jako Matka vás vyzývám, abyste se spojili, modlili se, obětovali, drželi půst, přijímali svátosti a upřímně se dívali na svá srdce.

Děti, tento čas je časem nejistoty pro ty, kdo jsou vlažní, a mé děti nejsou vlažné, mé děti patří k lidu mého Syna, aniž by zapomínaly na Boží milosrdenství, k němuž se musí stále obracet.

V těchto časech soužení pro celé lidstvo, držím paži Věčného Otce.

Buďte jednotou, láskou, bratrstvím uprostřed třesu Země a velkých tektonických událostí, stejně jako závažné činnosti spících sopečných obrů a vody moří a jejich neočekávaných reakcí.
Nebojte se, děti, nebojte se. Můj Syn vás neopustí, ani tato Matka se od vás neodvrátí.

Ve jménu, které je nade všechna jména, ve jménu Nejsvětější Trojice.


Matka Maria

zpět