897. Poselství Boha Otce ze dne 1. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZASTAVENÍ A UVÍZNUTÍ


Mé děti, shledáte-li, že je váš život zdržován ve slepé uličce kvůli špatným volbám, jděte zpět. Vraťte se k poslednímu velkému rozhodnutí, které jste učinily. Vzpomínejte si důkladně – byly jste vůbec vedeny Mnou ve všem, o čem jste rozhodly? Co vás vedlo? Byl to strach z mého nepřítele? Byl to tlak stejně postavených ve světě kolem vás? Proč jste se tak rozhodly?

Dále jděte zpátky k předešlému velkému rozhodnutí. Znovu se zeptejte sebe – proč jste si vybraly tuto volbu? Jakou odměnu jste za ni dostaly? Co vás k ní motivovalo?

Když prozkoumáte způsob, jakým byl váš život zamotán, pomůže vám, najdete-li cestu jak jej rozmotat. Podívejte se do mého Slova – když budete hledat mé Slovo o vašich volbách a vaší situaci, odpověď bude tam.

Jestli jste odešly ode Mne, vraťte se zpět. Přijďte zpátky ke Mně a vraťte se zpět na mé cesty.

Bůh Otec


Jl 2, 11-14
11: Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?
12: Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.
13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
14: Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání, a zase budou obětní dary a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha.

Job 22, 23: Vrátíš-li se k Všemocnému, budeš vybudován, vzdálíš-li od svého stanu podlost.zpět