904. Poselství Boha Otce ze dne 6. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁSLEDUJTE MĚ!


Povedu vás k vašemu určení. Ale vy se bojíte, co budu od vás požadovat, abyste udělali.

Mé děti, cožpak nevíte, že není čeho se bát, když jdete se Mnou? Jsem to Já, kdo vám dává touhy do vašeho srdce a Já vám nechám tu touhu uskutečnit, protože jsem vás povolal.

Přenechte své sny Mně a Já je nahradím mými sny pro váš život. Mé myšlenky jsou vyšší, než jsou vaše pozemské myšlenky a mé cesty vám přinesou velké štěstí, stejně jako velkou odměnu. Dovolte Mi pracovat na mých záměrech pro váš život tím, že se Mi podřídíte, když vás povedu.

Mé vedení pocítíte čas od času ve svém duchu a vše, co musíte učinit, je Mě následovat, když vás povedu. Když vás povedu ke stěhování, odstěhujte se. Povedu-li vás ke studiu, pak studujte. Když budete následovat každé vedení, vezmu vás do všeho, k čemu jsem vás povolal udělat, a vy poznáte velký pokoj. Poznáte pokoj, jaký na zemi vám nikdy nic nemůže dát.

Odložte své světské sny. Já vím, co vás opravdu učiní šťastné. Vezměte svůj kříž a následujte Mě!

Bůh Otec


Mt 16, 24-27
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
27: Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

Iz 30, 21-23
21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: „To je ta cesta, jděte po ní,“ ať budete chtít doprava nebo doleva.
22: Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: „Táhni!“
23: A Hospodin dá déšť tvé setbě, jíž oseješ roli; chléb z úrody role bude vydatný a výživný. V onen den se bude pást tvůj dobytek na širých lukách.

Ž 37, 3-5
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Gimel)
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.zpět