910. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 2. srpna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEČINÍTE POKÁNÍ ZA SPÁCHANÉ HŘÍCHY


Boží lidé:

Náš Král a Pán Ježíš Kristus chce, aby všichni byli zachráněni a poznali pravdu [1Tim 2,4].

Každý z vašich andělů strážných, vašich společníků na cestě, je na vrcholu své mise ve vztahu k vám, když se vyrovnává se vším odmítáním, kterému je vystaveno vše, co představuje božství.

Existuje tolik léček zla, neustále číhajících na vás, aby vám způsobily pád, že práce vašich andělů strážných se vystupňovala, vzhledem k oslabení lidské vůle a riziku, že můžete ztratit věčný život.

Jste nepozorní, když vás volám, abyste se stále živili Tělem a Krví vašeho Krále a Pána Ježíše Krista. Nečiníte pokání za spáchané hříchy, ani se nechcete změnit, nepřicházíte ke zpovědi se zkroušeným srdcem, ale se zmatenou myslí, která neví, co chce, zbavené vší lásky k Nejsvětější Trojici a k bližnímu.

Ďábel tvrdě pracuje, aby člověk byl příčinou rozdělení mezi Božím lidem, a tímto způsobem kořist zla narůstá rychle na účet uspěchaného lidstva bez schopnosti rozlišení.

Pohybujete se ve světském a stáváte se duchovně vlažnými bytostmi, které pak velmi snadno mění své myšlenky a pocity. Je to vážné nebezpečí, v němž zůstáváte v těchto kritických okamžicích před velkými katastrofami různého druhu a budete se snadno cítit skleslí a krajně lehkovážní vůči hříchu.

Víra v Boží Slovo je nezbytná. Je nutné věřit, abyste se rozhodli žít a dožadovat se ochrany a pomoci samotného nebe, a nebyli uvedeni v omyl vlky v rouchu beránčím.

Pro Boží děti je nutné, aby rozpoznaly Boží Pravdu a udržely se ve schopnosti rozlišování, které vám dává Duch Svatý. Proto musíte být stvoření, která se zbavila pachu zla a jsou ochotná patřit více Bohu než světu.

Boží lidé, hvězda Slunce šíří do vesmíru škodlivé vyzařování magnetické plasmy, která dosáhne Země a v určitém okamžiku způsobí selhání prostředků komunikace na celosvětové úrovni.

Pak na celou Zemi přijde zima a s ní epidemie, které postihnou lidstvo.

Nezapomeňte, že sopky se stávají aktivní. Některé způsobí více škod než jiné, ale zůstaňte ve střehu před vulkánem jménem Vesuv.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nedokážete si představit budoucnost, k níž jste se vydaly.

Kolik utrpení kvůli tomu, že jste otevřely dveře ďáblu, přijaly falešné ideologie a proměnily je na pravidla života!

Člověk vystavěl chrámy ďáblu a přidal se k jeho temným pekelným přáním, přispěl k tomu, že se staly skutečností na této zemi, kterou obdržel jako dědictví.

Nepokračujte v ignorování znamení tohoto času. Nepokoj se stává všeobecným mezi jednotlivými zeměmi, šíří se z jednoho lidského stvoření na druhé jako mor, a přilne k mysli člověka a zatvrdí jeho srdce vůči všemu, co je dobré.

Zůstaňte bdělí. Ďábel ve své strategii proti dětem našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista, stále sesílá člověku myšlenky, které jsou v rozporu s Božím Zákonem a ty jsou vítány těmi, kdo dobrovolně odmítají žít jako Boží děti.

Modlete se bez ustání, modlete se za své bratry. Lidstvo naléhavě potřebuje přijít blíže Bohu a dát svou ruku do ruky té, která je Královnou Nebe a Země, naší a vaší Matkou – Blahoslavené Panny Marie.

Modlete se jako bratři, modlete se za Itálii, její lid pláče s velkým nářkem.

Modlete se s bratrskou láskou, modlete se za Mexiko, zem se třese kvůli sopce Popokatepetl.

Modlete se s vírou, modlete se, provokace mezi mocnostmi přinesou varování lidstvu.

Modlete se jako bratři, modlete se za Švýcarsko, počasí je bude bičovat.

Lidé, kteří trpí a budou do krajnosti otřeseni po očištění a průchodu tavícím kelímkem, obdrží pokoj do svého srdce a naději, která nezklame. Dostanete velkou odměnu za vaši věrnost.

Kupředu, Boží děti.

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael.

zpět