911. Poselství Boha Otce ze dne 13. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JEHO PLÁN


Nepřítel připravuje plán jak pokrýt zemi takovým množstvím zla, jak je to jen možné. Má v úmyslu přesvědčit všechny lidi, že je bůh a že Já jsem byl poražen. Ti, kdo Mě znají, to sice vědí lépe, ale on se pokusí podat důkaz, aby potvrdil svůj klam.

Pro nepřítele vašich duší není svatý žádný život a překvapivým útokem bude chtít vzít ze země tolik lidí, kolik je jen možné. Má mnoho lidí, kteří pro něj pracují a věří jeho lžím a používá je, aby dělali úděsné činy, které otřesou světem.

Bůh Otec


Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.

Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘







zpět