912. Poselství Boha Otce ze dne 14. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UŽ TO ZAČALO


Můj soud přichází na všechny kraje, které na Mne zapomněly. Vy, kdo jste přijali zákony, které dovolují zabíjení nevinných a nenarozených, vy, kdo jste trestali ty, kdo veřejně oznamují mé jméno, čekejte, že mé soudy přijdou na vás. Národy a kraje (viděla jsem, že tím míní všechny druhy oblastí, včetně států), které Mě odmítají, pronásledují můj lid a zabíjejí nevinné, už víc nevyváznou bez trestu.

Už to začalo, moji lidé. Soudy, o nichž se až dosud jen mluvilo, již začaly, a vy, kteří budete ponecháni na zemi, je nyní uvidíte.

Dejte vaše domácnosti do pořádku, buďte nyní připraveni být povoláni domů. Odčiňte napáchané škody těm, jimž jste ublížili, neboť jste u konce.

Bůh Otec


Da 12, 1-4
1: "V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
2: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.
4: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží."

Júd 17-18
17: Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista,
18: neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní.

Mt 24, 5-21
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat "já jsem Mesiáš" a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –
16: tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
17: kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;
18: a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
19: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
20: Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

zpět