914. Novéna ke Královně a Matce Konce časů ke dni 20. srpna.

Regina

Estelí 3. srpna 2018


NOVÁ INVOKACE BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE: KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ


V pondělí 28. srpna, léta Páně 2006, odhalil Luz de Maria, náš Pán, Ježíš Kristus, novou invokaci k Blahoslavené Panně Marii pod jménem „KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ“. VELKÁ ČÁST INVOKACE K BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII JE SOUČÁSTÍ OBRAZU, KTERÝ JI PŘEDSTAVUJE.

Později Nebeská Matka nadiktovala modlitbu pro všechen Boží Lid, kterou nás zve, abychom Ji vzývali, zvláště v těchto chvílích velkého soužení a zmatku uvnitř Církve i mimo ni.

Vděčni Nebesům za tak velký nebeský dar, nabádáme Boží Lid, aby přijal s vírou a vděčností tuto boží pomoc, pramenící z láskyplné Boží Vůle, která nás všechny chce chránit v přítomnosti i budoucnu skrze mateřskou pomoc „Královny a Matky Konce časů“.

Uděluji „imprimatur“ této nové invokaci, modlitbě, kterou Ji můžeme s důvěrou prosit, azobrazení, či obrazu, který umělecky vyjadřuje vizi, kterou měla Luz de Maria. Současně rozšiřuji výzvu k účasti na novéně k přípravě na svátek naší „KRÁLOVNY A MATKY KONCE ČASŮ“, který připadá na 28. srpen.

† IMPRIMATUR
Biskup Diecéze Estelí


NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ


Jako příprava na Svátek 28. srpna

Datum začátku novény: 20. srpen

Datum ukončení novény: 28. srpen


Následující Novénu nadiktovala Luz de Maria Naše Blahoslavená Matka. Naše Blahoslavená Matka si přeje, abychom se každý den Novény, sjednoceni s Ní, modlili úvodní modlitbu, modlitbu dne a láskyplně nabídli oběť, kterou nám naznačuje. Zároveň nám připomíná:

„Jak všechny Mé děti vědí, během Novény je nezbytná účast na Svaté Eucharistii“

Poznámka: Tato Novéna může být konána s láskou a úctou kdykoli během roku.MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Milované děti, zvu vás k modlitbě:

Božský Otče, Věčný a Všemohoucí,
Svatý Synu, Vtělené Slovo,
Svatý Utěšiteli, Boží Duchu
Tři Osoby v Pravém Bohu.
Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření
které volá před Vaším Božským Majestátem.
Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany,
dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou.
Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem
a získám rozlišování, které mě povede k Pravdě Vašeho Slova
a nesejdu ze Svaté Cesty.
Nejsvětější Trojice, odkázala jsi Svému Lidu požehnání mít
Královnu a Matku Konce časů,
aby se přimlouvala a chránila Váš Lid.
Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky,
Chápu se Její požehnané ruky a poddávám se
Jejímu Mateřskému vedení, abych tak,
spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle.
Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo,
buď mi kormidlem v této chvíli,
aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla.
Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného,
ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého
a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla.
Královno a Matko Konce časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice,
kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu,
ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem
a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout.
Královno a Matko Konce časů,
učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska,
odvaha žít jakoTy, živit se Vůlí Nejsvětější Trojice
a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš
k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem,
ke znovuzrození k novému životu
po boku Nejsvětější Trojice.
Amen.DEN PRVNÍ

Modlete se za obrácení Lidstva.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Královno a Matko, pohlédni na mě, žiju osaměle,
přijď ke mně, potřebuji Tvoji lásku.
Přijmi do Svého Srdce mé prosby,
velmi prosím, abys je přijala: ( vložte své prosby ).
Osviť mě paprsky Své Poslušnosti, Víry, Naděje a Lásky.
Chci pomáhat svým bližním se stejnou Poslušností, jako je ta Tvá,
abychom tak společně mohli poznat Tvého milovaného Syna.
Amen.

Oběť: vyzývám vás obětovat poslušnost Mému Synu.DEN DRUHÝ

Modlete se za ty, kdo neznají Nejsvětější Trojici


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Kéž je mi Tvé Srdce pokladem,
kde najdu nekonečnou velikost Trinitární Lásky.
Nedej mi být nevděčným dítětem popírajícím Stvořitele,
nedej mi být zaslepeným tvorem, který popírá Vykoupení,
nedej mi se klamat a myslet si, že bez Ducha Svatého,
může mé svědomí být osvíceno, abych rozlišoval co je z Boha a co ne.
Královno a Matko, velmi Tě prosím,
abych mohl být nástrojem pro dobro mých bližních.
Amen.

Oběť: V tento den prosím, abyste konaly skutky milosrdenství pro potřebnéDEN TŘETÍ

Modlete se, aby pronásledovatelé a nepřátelé Lidu Mého Syna, byli rozehnáni.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Královno a Matko obtížených,
pohlédni na mě, volám Tě ze všech sil.
Nedovol, aby můj rozum nabyl vrchu nad srdcem,
Roznět ve mně odvahu vydat se cestou obrácení.
A budu-li na zemi pronásledován pro lásku k Tvému Synu,
přiveď Své Anděly a pojďte se mnou, přijď a nauč mě odolat,
v každém okamžiku, pohledem na Tvou Mateřskou Tvář.
Nechť Tvůj pohled pronikne mé myšlenky, abych se nedal unést
množstvím nabídek ovoce světa, které by mě svedlo k hříchu.
Přijmi, Královno a Matko, má přání a v Tobě ať se stanou pravdou.
Amen.

Oběť: Vyzývám vás k adoraci Mého SynaDEN ČTVRTÝ

Nabídněte tento den za své osobní obrácení.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Kéž mě radost z pohledu na Tebe, stále, každičký den,
vede k tomu nejlepšímu, co v sobě mám.
Nabízím se, abys mě vytříbila, nechci být ztracený,
zlo mě mate a všednost mě zmáhá,
procházím těžkými časy, mé lidství upadá….
Královno a Matko, naplň mé srdce Svou Silou
a mou mysl Svou poslušností a Jistotou.
Chci dojít do Věčného Života, toužím po tom,
aby mé já bylo nástrojem duchovního růstu.
Královno a Matko, naplň mě Svými Dary,
pomoz mi překonat moji potřebu
být vždy nejlepší s největším potleskem.
Přijď, Královno nebes a Matko lidu Svého Syna,
učiň ze mne novou bytost,
nevinnou, sklánějící se u Tvých nohou,
abych rostl pod ochranou Tvé Čistoty.
Amen.

Oběť: Rozdělte se o potraviny s potřebnými.DEN PÁTÝ

Tento den vás vyzývám milovat své bližní a neodmítat je.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Můj Ježíši, nauč mě vidět v mých bližních Tvou Tvář,
potřebuji, aby mé oči nebyly tak člověčí, ale více duchovní,
aby hleděly se stejnou Láskou, jako je Tvá.
Královno a Matko sdílej se mnou světlo Tvého pohledu,
který máš od Ducha Svatého.
Přijď, uctivě Tě prosím, aby má mysl, myšlenky i srdce,
byly více Božských způsobů, a tak pýše, předsudkům a pocitům,
zabránily, abych se vzdaloval svým bližním.
Můj Ježíši, chci si být plně vědom, co znamená být Tvým synem
a patřit k Tvému Lidu.
Být si vědom natolik, že nepocítím spásu ze slov, že Tě miluji,
ale až z vědomí, že ten, kdo miluje Tebe,
miluje stejně i své bližní.
Amen.

Oběť: Prosím, abyste obětovali Svaté Přijímání za své bratry a sestry, které nemilujete tak, jak byste měli.DEN ŠESTÝ

V tento den žehnejte všem bratřím a sestrám, které uvidíte; žehnejte jim z celé své mysli, svými myšlenkami i srdcem: všem.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Královno a Matko Konce časů,
přijď a přijmi moji mysl, myšlenky a srdce,
abys to byla Ty, kdo bude ve mně žehnat mým bratrům a sestrám.
Protože nejsem schopen žehnat bez rozdílu a neplním tak První Přikázání,
modlím se a prosím o Tvou Mateřskou pomoc,
abych byl poslušný Přikázání Lásky.
Královno a Matko, přijď a obnov mé srdce,
abych mohl milovat své bližní, jako je miluje Tvůj Syn: bez rozdílu.
Obdaruj mě obnovenou myslí a myšlenkami,
aby v mém srdci netvořily překážky,
jimiž bych popřel svoji Věčnou Spásu.
Amen.

Oběť: Dnes se rozhodněte být láskou svým bližním, aby žárlivost, závist, marnost, touha po majetku, nedostatek lásky a materialismus zmizely.DEN SEDMÝ

Nabídněte tento den, aby věrnost rostla a neslábla během vážných událostí.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Láskyplný Otče, Milosrdný Synu, Svatý Duchu, utěšiteli,
buďte vždy a všude hluboce ctěni a velebeni.
Všemohoucí a Věčný Bože,
sešli mi Svého Svatého Ducha,
padám na svou tvář před Tvým Majestátem,
pokorně prosím o Dar statečnosti,
abych neklesl, byť budou zkoušky jakkoli silné.
Nejsvětější Trojice, opouštím sám sebe v Tobě,
abych v tomto okamžiku procitl
a neměl pohled zastřený modernismem.
Daruj mi sílu zůstat věrný Tvému Slovu
a odevzdaný Tvým Přikázáním,
v přesvědčení, že je to dobré pro spásu mou i bližních.
Daruj mi Svatou Moudrost k pochopení,
že abych Tě miloval, musím prohloubit své znalosti
a pochopení Tvého Slova.
Královno a Matko Konce časů,
půjdu se k Tobě skrýt, buď mi majákem a osviť mi cestu.
Amen.

Oběť: Děti, dnes meditujte o tom, jak dalece je člověk vzdálen Bohu.DEN OSMÝ

Konejte nápravu za vzdálení se člověka od Stvořitele a za nevíru v Jeho Slovo


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Královno mého života, přijď, vezmi mé fyzické smysly
a veď je k rozpoznání zla, které existuje ve všem, co nás obklopuje,
aby mě nevedly k tomu, co je nepatřičné.
Nabízím ti svou lidskou vůli,
vezmi ji do Svých Dlaní a drž ji,
abych nebyl lhostejný k Boží Lásce a k bližním.
Poddávám se Tvému Mateřskému Vedení,
jako Tvé dítě, které nechce jít špatnou cestou
a nezmařit svou Spásu.
Amen

Oběť: Dnes vykonejte skutek milosrdenstvíDEN DEVÁTÝ

Zvu vás k zasvěcení


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….


Modlitba dne:

Královno a Matko Konce časů,
Jsem tvé dítě, přijmi mě, odevzdávám Ti svůj život
a do Tvých dlaní vkládám svoji vůli,
všechno, co mám a co jsem, své naděje, touhy a představy.
Odejmi ode mne všechna pouta k hmotným věcem,
abych toužil po majetku, který nelze vidět, protože je duchovní.
Zasvěcuji dnes svůj život Tobě, Královno a Matko,
svobodně se poddávám Tvé Ochraně
v tak těžkých chvílích, ve kterých žiji,
buď mi Archou, která mě povede, abych zůstal nad vodou
a neutonul během očisty.
Kéž paprsky z Tvých Dlaní osvítí moji mysl,
myšlenky i mou paměť, aby byly uzdraveny,
mé soužení, abych ho obětoval, i mé pády,
abys Mě pozdvihla.
Osviť mi rozum, aby nebyl konkurentem mé víře,
ale jedno druhému světlem.
Zasvěcuji se a odevzdávám se Tobě
ve svobodě Božích dětí.
Amen.PO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY ODE MNE OBDRŽÍTE


† Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás štěstí být Božím dítětem.

† Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás Můj Syn opustil. Kdokoli požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je.

† Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako děti, které vidí Poslání, které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány.

† Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.

† Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla.

† Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.

MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI, DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ

Miluji vás.

Přeložil, uspořádal a graficky upravil Miroslav Vasko,
Pro formát html graficky upraveno.

zpět