919. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


POCHOPTE KONEČNĚ – BOHA NELZE PODVÉST


Moje drahé děti, tento svět je souzen. Přírodní katastrofy se střídají jedna za druhou a všechny jsou následky vašich hříchů. Ponořte se do svého nitra, proste o odpuštění za své hříchy a obraťte se! Kdo je katolík, ať se vyzpovídá a s čistou duší přistoupí ke Mně, k svatému přijímání. Vy, katolíci, budete bráni k zodpovědnosti s větší přísností, neboť jste dostali úplnost. Vám bylo dáno poznat mé učení, dostali jste všechny svátosti, které vás přivedou ke spáse.

Proč se odvracíte ode Mne, svého největšího dobrodince, jenž chce vaši spásu? Ve světě hýříte tak, jako byste o Mně nikdy neslyšeli, a přece Satan pro vás připravuje jen trpkost a zklamání. Když se neobrátíte, padnete do zatracení, odkud už není návratu. Čiňte pokání, obraťte se ke Mně teď, ještě dnes, protože zítřek je pro vás nejistý. Nemůžete vědět, kdy se ukončí váš život. Prosil jsem vás o neustálou připravenost.

Moje děti! Varuji vás proto, neboť jste hluché a slepé! Jste zaneprázdněné pozemskými věcmi, svým tělem, a přesto zde budete muset náhle všechno nechat. I vaše tělo zpráchniví. Co si přinesete s sebou? Vaše skutky. Všichni se budete muset zastavit před mou soudnou stolicí, a u Mne je jen jediná hodnota: láska. Ji jsem dal jako hlavní příkaz, o ní jsem svědčil a z ní se budete zodpovídat. Přečtěte si hymnus lásky svatého Pavla:

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící zvon. A kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a pro druhého do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje" [1Kor 13, 1-3].

Kdybych nešel nahoru na kříž z lásky k vám, dnes byste nebyli vykoupeni. Existujete z věčné Boží lásky a můj Otec vás stvořil tak, abyste žíznili po lásce a byli šťastní tehdy, když milujete a žijete v lásce. Řekl jsem toto: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem" [Jn 13, 35].

Dnes, žel, mnozí oklamou sami sebe. Uspí své svědomí. Mezi vámi se najde mnoho takových lidí, kteří jdou na nedělní mši svatou, kde dokonce i přijímají. Potom jsou spokojení sami se sebou, neboť si myslí, že tím vykonali mou vůli. Avšak ve svém soukromém životě jsou pokrytci, pomlouvači a sobci. Stůj co stůj přinutí své okolí, aby přijalo jejich stanovisko. Lidi považují jen za nástroje, skrze něž uskutečňují svou vůli. K tomu použijí každý nástroj. Tyranizují, zastrašují a vydírají. Nepočítají s tím, že Já to všechno vidím a budu je brát kvůli tomu k zodpovědnosti.

Pochopte konečně – Boha nelze podvést. Sebe a jiného člověka můžete oklamat, ale Já vždy stojím na straně slabého a bezbranného. Za každou vaši zlomyslnost, budete pohnáni k odpovědnosti. Na vás se mnohonásobně vztahují slova evangelia: "Skutečně, říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mne jste neudělali. A tito půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života" [Mt 25, 45-46].

"Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Od každého, komu bylo mnoho dáno, bude se také mnoho vyžadovat, a komu bylo hodně svěřeno, od toho se bude tím víc požadovat" [Lk 12, 47-48].

Vy, katolíci, jste dostali nejvíc milostí, proto se vy budete ze všeho zodpovídat nejvíc. Promyslete si to a změňte se co nejdřív, neboť pokrytci nebudou dědici Božího království. Můj Otec je připravil pro ty, kteří Ho milují. S každým žijte v lásce, velebte Nejsvětější Trojici a modlete se za vaše nepřátele. Ze srdce si navzájem odpouštějte. Tehdy nepropadnete soudu a získáte věčný život.

K tomu vás žehnám sebeobětavou nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 25, 31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy.

Mt 22, 1, 14
1: A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
14: Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán."

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět