926. Poselství Boha Otce ze dne 30. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


AŤ VIDÍ MOU LÁSKU


Mé děti, jak se jevíte těm, kdo jsou pro vás nejbližší? Vidí mou lásku ve vás? Vidí také mého nepřítele?

Přeji si, abyste šli v mé lásce vůči ostatním v čase, kdy odcházíte. Přeji si, abyste Mě dobře reprezentovali. Přeji si, abyste odolali ďáblu a nedali mu žádnou příležitost.

Otevřete srdce těm kolem vás a ukažte jim mou lásku.

Bůh Otec


Jan 13, 34-35
34: "Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."

Řím 13, 10: Láska bližnímu neubližuje. Naplnění zákona je tedy láska.

Mt 10, 8: Uzdravujte nemocné, kříste mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy.

Gal 5, 14: Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě: Miluj svého bližního jako sebe.

zpět