928. Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


ZÁVISÍ JEN NA VÁS, ZDA MŮJ SLIB ZÍSKÁTE, NEBO NE


Moje drahé děti,

je svátek Nanebevzetí Panny Marie. Oslavujete moji Nejsvětější Matku, kterou jsem s tělem i duší pozdvihl k sobě do nebe. Ona toho byla nejvýš hodna. Ona, která toužebně čekala příchod Vykupitele na svět. Dnem i nocí se modlila za to, abych se narodil a přinesl lidstvu vykoupení. Ani ve svém nejodvážnějším snu by si nepomyslila, že právě ona bude matkou Vykupitele. Když se jí doma zjevil anděl, velmi ji to překvapilo. Když později dostala odpověď na otázku: "Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám?" – bez nejmenšího zaváhání mu hned odpověděla: "Ano".

Potom, co anděl odešel, zažila zázrak, který nikdy před tím, ani potom ještě žádný člověk neprožil. S ničím nesrovnatelným, měkkým a horoucím objetím se sjednotila s Bohem Duchem Svatým, od něhož jsem Já, Druhá božská osoba, byl počat. Moji Matku zaplavila nevyslovitelná Boží láska a milost. Byla tak šťastná, že to žádný člověk na této zemi není schopen pochopit. Byla šťastnější než nebeští andělé. S nikým by neměnila. Když kvůli Mně trpěla, nebo viděla mnoho útoků, které se Mě dotýkaly, tak vždy z toho štěstí čerpala sílu.

Má Svatá Matka u Mne vytrvala až do konce. Prožila i to, co pro matku je nejbolestivější – viděla Mě zemřít. Její víra byla však silnější: "Třetího dne vstanu z mrtvých." Tato moje slova se ozývala v její bělostně čisté panenské duši. Po svém vzkříšení jsem se nejprve ukázal jí. Její radost byla nevyslovitelná a převýšila její radost, když Mě počala ve svém panenském lůně.

Moje drahé děti, i vy můžete být šťastné, když ve Mne věříte a když otvíráte své srdce mým milostem. Můžete být šťastné v té míře, v jaké se Mi otvíráte a věříte Mi. Já nedávám přednost nikomu. Zůstávám mezi vámi v nejsvětější oltářní svátosti, a když Mě přijmete s čistou duší, tak i vy Mě můžete nosit ve své duši jako kdysi má Matka. Když vždy obrátíte mé učení v skutky, i vám dám tu radost, kterou prožila ve svém životě má Matka, když poslušně následovala Boží vůli.

I pro vás jsem připravil místo v nebi. Chci, abyste i vy byly se Mnou a viděly mou slávu, jako moje Nejsvětější Matka, kterou dnes oslavujete. Závisí jen na vás, zda můj slib získáte, nebo ne. Obraťte mé učení v činy a zůstaňte Mi věrní až do smrti! Potom i vy budete jásat bez konce v mém království jako moje Matka.

K tomu vám žehnám nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 25, 34: Tehdy řekne král po své pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připraveno od stvoření světa."

zpět