931. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


PŘED BOHEM JE VÁŠ ŽIVOT JAKO ROZEVŘENÁ KNIHA


Moje drahé děti,

dnes je svátek Panny Marie Královny. Ona je mou Nejsvětější Matkou, která je Královnou nebes. Žije v Nejsvětější Trojici, neboť už dřív, než byla počata, můj Otec rozhodl o jejím věčném osudu.

Před Bohem je váš život jako rozevřená kniha, která je popsána od začátku až do konce. Ale to neznamená, že Bůh někoho určil k čemukoli. To znamená jen věčný plán mého Otce, neboť On má záměr s každým počatým životem. On dává talenty i životní situace. Ukazuje směr každému člověku ke všemu, co pro něj rozhodl od počátku. Ale do toho vy můžete zasahovat. Rozhodujete se svou vlastní vůlí, jestli jste poslušní Božímu volání k dobru, nebo volíte zlomyslnost, a tím se oddělíte od jednoty s Bohem a odevzdáte se Satanovi.

Dokud žijete na zemi, dokážete se ještě vrátit k Nejsvětější Trojici prostřednictvím kajícnosti a svaté zpovědi. Prosil jsem vás o neustálou pohotovost. To proto, že jen tak dokážete zúročit své talenty, které jsem vám dal, a jen v tom případě budete moci přinést hojnou úrodu.

Moje děti, teď stojíte před mimořádnou nebeskou milostí. Můj Otec vylije zvláštním způsobem na každého jednotlivého člověka Ducha Svatého, aniž by záleželo na tom, zda je věřící, nebo ne. Duch Svatý ukáže každému jeho duševní stav a místo, které si zasloužil svými skutky. Ti, kteří jdou daleko od cesty, kterou jsem jim vytyčil, budou velmi trpět. Uvidí peklo nebo očistec, kam by museli jít, kdyby v tom okamžiku zemřeli.

Velmi šťastní budou ti, kteří čekají v ustavičné připravenost na velké setkání se Mnou. Oni uvidí nebe, kam jsou pozváni, až je zavolám domů. Oni jsou těmi, kdo Mi odevzdali své životy, jsou vždy připraveni k tomu, aby konali mou vůli. Žel, jen málo takových lidí žije na zemi. Většina se zmítá ve smrtelném hříchu. Ve skutečnosti už tady na zemi setrvávají v pekle, v duchovní smrti. Proto to tak nazývám, neboť se to nedá nazvat životem.

Moje děti! Ještě je před vámi příležitost: konejte pokání! Vyzpovídejte se a čiňte nápravu za své hříchy! Potom i vy můžete uvidět nebe, které dám i vám, jako kajícímu se lotru, který byl ukřižován po mé pravé straně. Proto vás varuji, neboť nechci, aby se ztratil byť i jeden mezi vámi. Zemřel jsem za každého z vás a chci, aby všichni byli spaseni. Ale jen vy rozhodnete, zda si vyberete dobro, nebo zlo. Bojím se o vás. Dám vám každou milost, abyste se obrátili, a nikoho nenutím násilím. Dnes vás ještě volám, ale když vás smrt najde v hříchu, pak vám budu muset říct: Odejděte, zlořečení. A tam bude věčný pláč a skřípání zubů.

Žehnám vás všechny nekonečnou, vykupitelskou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého: Mt 22, 31:

A co se týká vzkříšení mrtvých – což jste nečetli, co vám Bůh chtěl říci těmito slovy: "Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých."

zpět