932. Poselství Boha Otce ze dne 4. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDE JE VAŠE UCTÍVÁNÍ?


Mé děti, svět kolem vás je tak zaneprázdněný a tolik naplněný rozptylováním. Chci, abyste se zaměřily na to nejdůležitější.

Byly jste stvořeny, abyste Mě uctívaly. Uctíváte Mne každý den? Nebo uctíváte jiného boha, zatímco myslíte, že uctíváte Mě? Mnoho z mých dětí si myslí, že Mě uctívají, když sedí v chladných kostelích, a jsou učeny těmi, kdo Mě ani neznají.

Cožpak nejsem hoden opravdového uctívání? Času je nyní velmi málo, mé děti. Nedostatek uctívání je velmi vážný v mých očích. Kde je vaše uctívání? Když neuctíváte Mě, uctíváte jiného, a jste v modlářství.

Nehledám vlažnou nicotu, která není ani horká, ani studená, ale planoucí vášeň v uctívání Mne. Vstoupíte-li do skutečného uctívání Mne, pocítíte, že má Přítomnost je tam s vámi.

Bůh Otec


Iz 43, 7: Dokonce každého, kdo se nazývá mým jménem: neboť já jsem ho stvořil ke své slávě, já jsem ho vytvořil a učinil.

Iz 43, 21: Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.

Jan 4, 23: Ale přichází hodina, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a pravdě.

Ž 95, 6: Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

zpět