935. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. srpna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MUSÍM VÁM TO OZNÁMIT, ABYSTE NA TO NEZAPOMNĚLI


Požehnání a pomoc z nebe nenechá na sebe čekat pro ty, kdo s pokorou prosí pomoc Otcova domu a naší Královny a Matky Nebes a Země [Ž 120], zatímco se nepřátelé duše volně pohybují po celé zemi a hledají záhubu duší.

Boží lidé, démoni se pohybují tak rychle, že dokážou ukrást pokoj duším jejich pokoj a zmást je během několika vteřin, skrze sebelásku lidské bytosti, aby je odvedly od našeho  Pána a Krále Ježíše Krista a jejich bratrů.

Vyzývám vás, abyste byli silní, vnitřně vzdorovali, abyste se nestali snadnou kořistí Zlého. Jako Boží stvoření znáte každodenní duchovní bitvy a současně jste svědky Boží Lásky, která vás neopouští, ale stále vám pomáhá vnímat Boží společnost.

Jste děti Boha, jednoho a Trojjediného. Jste děti naší Královny a Matky Nebes a Země, a jako děti Boží tvoříte její lid, jenž je neustále vyzýván, aby se neztratil.

Jste drženi na části cesty, kde jste zkoušeni, otřásáni, procházíte zkouškou ohněm s cílem vás vyleštit [Sirach 2, 1-5], aby se odstranily sobecké a sebestředné částice, které činí ducha nemocným, infikují duši a nakonec zhroutí fyzické tělo pocity a emocemi, způsobující lidskému tělu nemoc, která mu zabrání uvažovat a myslet v podobnosti s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.

Musím vám to oznámit, abyste na to nezapomněli:

Boží lidé, časy hladomoru se blíží. Je důležité, abyste se už předem zásobili trvanlivými potravinami vzhledem k drsnému počasí, které napadne úrodu.

Nezapomeňte na léky, o nichž se vám zmínilo nebe na nemoci tohoto času. Budete potřebovat oblečení pro extrémní horko a zimu, počasí bude procházet z jednoho extrému do druhého v nepředstavitelné míře.

Epidemie se rozšíří po celé zemi, hmyz napadne všechno, co mu bude stát v cestě. Dveře a okna domů musí být chráněna a nesmíte vycházet ven, dokud zmíněná epidemie neskončí – jinak utrpíte vážné následky.

Člověk už není v bezpečí, vzhledem k reakcím živlů – ty se budou měnit v okamžicích.

Neodmítejte má slova, abyste zbytečně netrpěli.

Až uslyšíte o silně nakažlivé plicní chorobě, nevystavujte se nákaze svou přítomností v davu, nebo na místech, které musíte sdílet několik hodin se svými bratry, například v letadlech a v prostředcích hromadné dopravy. Trpělivě čekejte, dokud zmíněná nemoc neustoupí.

Boží lidé, buďte poslušní a trpěliví, abyste s náležitým rozmyslem a vzhledem k mým výzvám byli opatrní, pokud podnikáte cesty, které nejsou nezbytné.

Země je v bodu varu v takové míře, že na některých místech způsobí uzavření letišť a cest na několik týdnů kvůli vulkanickým erupcím, zemětřesením a prudkým bouřím.

Lidská bytost byla ve svém jednání a dílech pozměněna. Jako zainteresovaná osoba na každodenním chodu společnosti, který prožívala jako něco normálního, se podrobila změnám svého chování v rovině morálky a společenských pravidel. Lidstvo bylo postupně ovlivněno přijmout a podporovat chování, které je v rozporu s přirozeným zákonem člověka. Můžete jasně vidět, jak lidstvo nabralo závratnou rychlost k setkání s řadou událostí, které je očistí.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko. Tento národ naší Královny a Matky bude nelítostně očištěn. Tváří v tvář hříchu, který se v tomto národu rozmáhá, sopka Popokatepetl začne tuto očistu, aniž by zastavila pohyb půdy na různých místech tohoto národa.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kolumbii, která bude s velkou tvrdostí zkoušena kvůli své neposlušnosti k volání Boha a naší Královny a Matky. Uvidí sopku Galeras hořet, právě když se její půda bude třást.

Děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, modlete se za Ekvádor a Salvador, budou napadeny přírodou.

Děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, modlete se za Spojené státy, budou se silně třást. Lidé pokračují ve svých nečekaných útocích proti svým bratrům.

Itálie – jaké utrpení, kolik hříchu, kolik nářku.

Milovaní lidé Boha, buďte stálí, modlete se a přijímejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista řádně připraveni, nezapomínejte, že Boží Duch spočívá v každé osobě.

Modlete se za příchod anděla pokoje. Modlete se za řádné pokání a nápravy spáchaných hříchů a buďte shovívaví vůči svým bratrům.

S pevnou vírou, s Bohem a pro Boha.

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael









zpět