936. Poselství Matky Spásy ze dne 26. srpna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

regina

HŘÍCH JE HŘÍCH, MUSÍTE SE K NĚMU DOZNAT A NAHRADIT ŠKODU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Já jsem nebeská brána, proto vás stále volám, abyste si zachránily duši a staly se posly Lásky Boha Otce.

Lidé mého Syna jsou lidé, kteří jdou ve vykonávání Boží vůle a sdílí se svými bratry tuto milosrdnou Lásku, která vychází z Nejsvětějšího Srdce mého Syna.

Se smutkem se dívám, jak některé mé děti, které jsou věrné mému Synu, se odvracejí, oddělují, stávají se chladnými, zmatenými, infikované spory, závistí a modernistickými výklady, odporující mému Synu, aby se nástrahy zla šířily po celé zemi a vyvolávaly rozdělení. Protože v rozdělení, Zlý obklíčí duše a odděluje je od stáda mého Syna.

Tato generace se nachází v každém ohledu života ponořená do velkého zmatku, ale především je sevřená těžkou a zvedající se vlnou duchovních omylů, která vás odvleče pryč a vzdálí vás od pravého učení.

Potřebujete si zachovat svou víru ve sliby spásy!, které nejsou prchavé, nebo iluzí, ale jsou skvělou skutečností, se kterou se setká Boží lid.

Trpím kvůli mladým, kteří hledají jakoukoli záminku, aby utekli ze strany mého Syna, uchváceni jemnostmi ďábla, jimiž jim brání v plnění Přikázání a přijímání svátostí, nabádá je popírat zdravé učení a nerozlišovat mezi dobrem a zlem.

Ti, kdo přistupují k mému Synu s opravdovou touhou po spáse, nepotřebují vysvětlování nebo ospravedlňování, neboť ti, kdo se odvracejí od mého Syna, těm nestačí žádný čin, nebo dílo, a ani slovo jim není dost přesvědčivé.

Trpím kvůli těm, kdo se nazývají křesťané a přijímají mého Syna v nejsvětější eucharistii, a s potěšením vyvolávají rozdělení v dílech Božího lidu.
Tyto mé děti budou tolik trpět během Varování!

V tomto čase Zlý napadá myšlení, citlivost a mysl člověka. Zbraní Satana je rozdělení, aby byl úspěšný ve vítězství [Mt 12, 25], což je důvod, proč jste neustále voláni k JEDNOTĚ A LÁSCE.

Měli byste si vzpomenout, že člověk má duševní tělo, a proto musíte tvrdě pracovat, abyste pochopili, že musíte vydechovat dobro a nesnižovat se světským potěšením: to vás vzdaluje od pravého života v mém Synu.

Musíte být posly Boží Pravdy: Život po smrti existuje. Hřích je hřích, a musíte se k němu doznat a nahradit škodu, kterou jste způsobili.

Žijete v obtížných časech a budete žít v ještě těžší době, v níž, i když budete mít peníze, nebudete moci si koupit jídlo. Vzpomenete si na dobu, kdy jste byli zvyklí jídlo vyhazovat, a v této chvíli je budete chtít.

Církev mého Syna vstoupí do temnoty kvůli špatnému jednání, a tehdy se proroctví vyplní, jedno po druhém, aniž vám dají čas k vydechnutí – proto před tím:

Modlete se svatý růženec v Duchu a Pravdě!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

V rodinách, společenstvích, pokud vám bude možné to udělat, musíte připravit útulky, které budou nazývány Útočiště svatých srdcí. Na těchto místech zajistím potravu a vše potřebné těm, kdo do nich vejdou. Nebuďte sobečtí, ochraňujte své bratry s láskou Božího Slova v Písmu svatém, mějte Přikázání Božího Zákona před sebou, a tak budete snášet splnění Zjevení s větší silou, budete-li sjednoceni ve víře.

Zkáza, panující v přírodě a mezi lidmi, bude vzrůstat. Vy jste toho příčinou i svědky, vy, kdo nežijete v harmonii Nebeského Otce.

Větry vanou s větší silou. Už nyní se příroda změnila. Už se nedívá se shovívavostí na člověka, který žije, pracuje a jedná nevhodně, pošlapává sebe a svého bratra, jehož musí milovat.

Modlete se, mé děti, modlete se za Portoriko: sjednoťte se v pokorném volání, aby v tomto křiku to bylo Boží milosrdenství, které živly uklidní.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, chaos je urputný, život je v nebezpečí, lidé jsou rozrušení.

Modlete se, mé děti, modlete se za Bolivii, bude více trpět přírodou.

Mé děti, zapomínáte na duchovní život, na vzestup a na Boží Lásku, která ve vás musí žít. Vy nemilujete doopravdy mého Syna tak, jak si myslíte, jinak by Láska k mému Synu překonala všechny nečekané životní události, a vy byste byli stálí vůči mému Synu, pro dobro vašich bratrů.

Žehnám vás mou láskou, žehnám vám.

Matka Maria

zpět