944. Poselství Ježíše Krista ze dne 11. září 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

kristus

ČLOVĚK PŘITAHUJE SVŮJ VLASTNÍ TREST


Moji milovaní lidé,

mé milosrdenství se stále vylévá na ty, kdo zůstávají pozorní k mým výzvám, aby byli mými opravdovými dětmi a na ty, kdo změní své životy a vrátí se na mou cestu.

Mé děti se neodklánějí, znají můj Zákon a v srdci mého lidu musí vítězit Boží Láska k jejich bratrům, musí udržet svá srdce svobodné od vší tvrdosti, která brání stálému proudění vztahu s naší vůlí.

Když má Láska ke všem bratrům lidskou bytostí neprochází, takové stvoření je pro Mne příčinou bolesti. Nemůžete zůstat ve stálém společenství s mým Domem, ani ve společenství svatých, protože překážky vás udržují mezi "nyní" a "ještě ne".

Lidstvo je mezi temnotou a Světlem mé Lásky, je bezprostředním nebezpečím pro ty, kdo nemají pevnou víru, svobodnou od lidského ega. Ďábel útočí na mé děti tam, kde ví, že je nejvíc poraní, aby pak šeptal do jejich uší, aby se ode Mne vzdálily, a na této cestě jim pak způsobí, že budou ztraceni.

Moji milovaní lidé, před konečným časem v historii lidstva a tudíž ve vaší osobní životní historii, musí být jediná odpověď: Poslušnost [Jn 14, 23]. Takto musí moji lidé pracovat a jednat, nikoli polovičatě, ale v naprosté poslušnosti naplňovat mou vůli.

Vy nevěříte v odhalení, která vám dala má Matka, svatý archanděl Michael a Já: jinak byste již změnili svou práci a jednání.

Čekáte, až uplyne čas, aniž byste chtěli změnit své životy, ignorujete, že čas závisí na uvážení Boha a ne člověka, a kdokoli čeká, aby obdržel mé milosrdenství, by neměl čekat na zítřek, aby se obrátil, ale měl by to udělat právě v tomto okamžiku.

Nemůžete pokračovat být vlažní, nemilosrdní, závistiví, s malou nebo žádnou dobročinností, kterou chováte jeden k druhému. Udržujete se v naději v mou Lásku, v mé milosrdenství, aniž byste provedli definitivní změnu, aniž byste usilovali být lepšími TEĎ! Jsou vlažní, kteří by chtěli jít mou cestou, aniž by se odpoutali od svého lidského ega, když je nasyceno nečistotou, která je drží v bahně.

Hledají cokoli, co obsahuje vodu k uhašení své žízně, ale nenapijí se živé vody z mého Nejsvětějšího Srdce [Jn7, 37], brání se úplnému obrácení, udržují svá srdce pokrytá pýchou, z níž vychází všechno zlo.

Moji lidé se potřebují zeptat sami sebe, kolik lásky je v jejich srdci, kolik nenávisti, kolik zatrpklosti, kolik sobectví, kolik ochoty být mou vlastní Láskou se vším, co v sobě zahrnuje. Vlažnost není dobrý společník – otravuje duchovní tělo, vede k troufalosti, aroganci, překážkám, které se staví mezi lidské stvoření a mou vůli a připoutává k omylům.

Moji lidé,

tento čas je časem k pokání pro ty, kdo se chtějí přitáhnout blíž ke Mně. Je to čas kajícnosti, obrácení, protože před jedem Satana je nutné zůstat silný a pevný ve víře. Jinak vaše lítost bude větší, pokud se vám nepodaří dostat z jeho spárů.

Moji lidé jsou zamořeni sebeobdivem, hluchotou, slepotou, která je jen podněcuje postavit se tam, kam jim řekne Satan, jsouce každý den přemoženi novými démony, kteří jim vštěpují nové omyly, nové činy neposlušnosti, nová popírání přikázání Lásky k mému Otci před všemi věcmi a k bližnímu [Mk 12, 28-30], odkud každou chvíli plynou nová odmítání mého Slova, mých výzev, mých svátostí, dokud si nezačnou užívat zhýralost, kterou Satan nabídl člověku, aby ho odvedl pryč ode Mne.

Církev je také zamořena novými omyly, aby vás odvedla od středu naší Nejsvětější Trojice a abyste přijali novoty. Ty nejsou vůlí naší Nejsvětější Trojice, ale lidí, kteří zneužili moc a překročili hranice ve směru protikladném mé vůli.

Bezbožnost lidských bytostí se vynořuje a zasahuje všechny lidi. Moře proti lidstvu uvolní nové a neznámé síly, příroda přísně zasáhne lidská stvoření za to, že byla potlačována, vzduch je znečištěný a mé děti trpí. Otřesy Země zesilují a síla vulkánů je příčinou lidského ohromení.

Neustálé vystavení Země útokům Slunce urychlilo cyklus Země a dny jsou zkráceny, aby člověk měl méně času hřešit. Kdokoli věří, že je docela spravedlivý, uvidí své zlo na svém vrcholu a spravedlivý bude nakažen hříchem, jejž mu Satan nabídne. Proto mé neustálé volání k úplnému obrácení, nikoli k vlažnosti čišící z většiny, ale k opravdovému obrácení, kdy lidská bytost se stále živí mým Duchem Svatým a ne sebou samým.

Velké události vyvstanou v atmosféře, způsobené vlivem Slunce. Nemoc bičuje člověka kvůli nedostatku věrnosti. Společnost je zdrojem, kde se rojí nepřátelé duše kvůli duchovní prázdnotě, ve které žijete.

Volám vás k jednotě, abyste byli věrní a pravdiví, neprodávali mé Slovo, aby nebylo přerušeno pokrytci.

Držte se Písma svatého, abyste nechodili váhavě [Jn 5, 39], ale pevným krokem. Díla milosrdenství [Mt 25, 31-46] jsou v tomto čase nutná, abyste se cvičili v Lásce, dobročinnosti, laskavosti, v těchto časech kdy lidstvo bude postiženo velkými tresty jako nikdy předtím:

Člověk přitahuje svůj vlastní trest.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko a Itálii: vážné konflikty vyvstanou a mé děti se vrhnou do totálního chaosu.

Modlete se, mé děti, modlete se: komunismus se svým pomalým krokem uchvátí moc podle libosti a pošle své zbraně…

Modlete se, mé děti, modlete se: Bolivie, Mexiko, Střední Amerika, Spojené Státy se silně otřásají.

Intenzita dešťů se zvýší na nepředstavitelnou úroveň: kde zůstane sucho, jídlo se stane vzácné.

Argentina, tento milovaný národ, trpí. Zasvěťte tento národ Neposkvrněnému Srdci mé Matky a mému Nejsvětějšímu Srdci, aby toto strádání vás nenechalo příliš trpět.

Moji milovaní lidé, neztrácejte víru, buďte stále věrní naší Nejsvětější Trojici a milujte mou Matku. Anděl pokoje přijde, aby byl útěchou pro můj lid, a vy uvidíte mou moc a suverenitu nad vším stvořeným.

Vy jste mé děti, žádám vás, abyste byly věrné.

Můj otevřený bok vám dal zrození a musíte se k němu vrátit.

Mé požehnání a má Láska na můj lid, jejž miluji věčnou Láskou.

Váš Ježíš

zpět