945. Poselství Boha Otce ze dne 19. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VÝHODNĚJŠÍ


Podívejte se kolem. Jsou kolem vás lidé, kteří po Mně hladovějí, po Chlebu života. Řekli jste byť jedinému z nich, co jsem pro vás udělal? Jak jsem vás zachránil z vašich hříchů a zachránil vás před Zlým?

Mé děti, vaše životy jsou naplněny mnoha starostmi ze světa kolem vás, a někdy přehlížíte, co je nutnější. Váš život na zemi je tak dočasný, a to, co vás po něm čeká, nikdy nekončí.

Je pak výhodnější hromadit tady pro sebe poklady, z nichž se můžete těšit, až přijde konec všech věcí na Zemi. Je výhodnější vést duše do mého království, jak jsem vás povolal, abyste dělali, místo honby za vlastním potěšením ve dne i v noci. Je výhodnější, abyste neplýtvaly vším, co jsem vám dal a dary, které jsem do vás vložil, ve prospěch snahy zabývat se pošetilými rozkošemi.

Váš čas na Zemi brzy skončí, jak se konec všech věcí rychle blíží. Přijde to, až to nebudete čekat a mnohé z vás nebudou připraveny. Co uděláte, až nebudete schopny vydat dobrý počet z toho, jak jste použily to, co vám bylo dáno? Co řeknete, až budete stát přede Mnou a nebudete mít nic, co byste Mi ukázaly pro váš čas na Zemi, než jen příjemné chvíle?

Bůh Otec


Jan 6, 35: Ježíš jim odpověděl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit."

Lk 10, 38-42
38: Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta.
39: Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova.
40: Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi.
42: Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme."

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.

Lk 12, 19-21
19: Pak si budu moci říci: "Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!"
20: Bůh mu ale řekl: "Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?"
21: Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.

Mt 25, 29-30
29: Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.
30: A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů."

Mt 25, 10-13
10: Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely.
11: Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: "Pane, pane, otevři nám!"
12: odpověděl jim: Amen, říkám vám, že vás neznám.
13: Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu."zpět